REGULAMINY I INFORMACJE PRAWNE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO

1) O NAS

 1. Właścicielem portalu Głos News jest PW ADJW Andrzej Woszczyński
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego .
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. SERWIS INTERNETOWY, – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://glosnews.media
  2. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  3. BLOG– Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, , treści graficzne/video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4. Komentarze – możliwość komentowania umieszczonych wpisów przez redakcję serwisu internetowego .
  5. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  6. KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. USŁUGODAWCA– z siedzibą w Warszawie.
  8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  9. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  10. PRAWO AUTORSKIE– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  11. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.)
  12. MATERIAŁY– teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3) O SERWISIE

 1. Serwis Internetowy jest bezstronnym portalem informacyjnym.
 2. Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Głos News jako portal internetowy , uzyskał rejestrację tytułu oraz wpis do Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem ( PR-21056 ) , oraz posiada nadany numer ISSN ( 2719-7808 ) .

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu; nadto Regulamin określa:
  1. warunki zawierania umowy o świadczenie Usług (min. wymagania techniczne);
  2. zasady korzystania z Serwisu;
  3. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
  4. zasady odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript oraz Local Storage.
 4. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Usługobiorcy.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywa Usługobiorca, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawca usług telekomunikacyjnych.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Usługobiorców. Celem ochrony takich danych, Usługobiorcy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 7. Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, Usługodawca może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5) SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. do nie zamieszania w Serwisie ani do nie rozsyłania za pośrednictwem Serwisu treści wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, erotycznych, dyskryminujących – a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści stanowiących spam) a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta) lub dobrego wychowania, jak również naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy, a także treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu (a w szczególności usługi forum) do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t .j .: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub używania jej do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t .j .: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
  2. do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. do nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jego składowych;
  4. do nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu, Usług Elektronicznych, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Usługodawcy;
  5. korzystania z Serwisu, jak i ze wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku i przeznaczenia Serwisu.

6) USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Usługa Bloga – tj. usługa zapoznawania się z udostępnionymi Materiałami;
  2. Forum tj. usługa umożliwiająca wstawianie komentarzy;
  3. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Serwisie.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w Serwisie dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie, przy czym, Usługobiorca każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.
 5. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi Bloga dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu. Natomiast do zawarcia umowy o usługę Forum dochodzi z chwilą opublikowania w Serwisie wpisu/komentarza przez Usługobiorcę, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia tego wpisu/komentarza. Zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter następuje z chwilą udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę jego adresu e-mail oraz akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu Internetowego, natomiast umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą wypowiedzenia tej usługi przez Usługobiorcę.

7) BLOG

 1. Usługa Bloga polega na umożliwieniu Usługobiorcy zapoznawania się z udostępnionymi w Serwisie Materiałami.
 2. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Usługobiorców opartych na ich aktywnościach internetowych. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Usługodawcę towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.
 3. Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępne w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy.
 4. Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
 5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8) FORUM

 1. Usługodawca bezpłatnie udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Materiałów dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący treści danego Materiału lub innego komentarza dostępnego w Serwisie.
 2. W ramach usługi Forum, Usługodawca udostępnia mechanizm formularza umożliwiający Usługobiorcy zamieszczenie wpisu lub innego materiału o treści i formie określonej samodzielnie przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca informuje, że przestrzeń pod artykułami w Serwisie stanowiąca forum jest miejscem, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie, a Usługodawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
 4. Usługodawca informuje, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania wpisów i innych materiałów zamieszczanych przez Usługobiorców, nie dokonuje również analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacją, a jedynie zapisuje wpisy i inne materiały opublikowane przez Usługobiorcę we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet.
 5. Zabronione jest:
  1. podszywanie się pod inne osoby;
  2. zamieszczanie na Forum treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści;
  3. zamieszczanie przez danego Usługobiorcę wpisów pod różnymi nickami w ramach jednego wątku;
 6. Zamieszczając treści i inne materiały Usługobiorca oświadcza, że powyższe są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały te mogły być udostępniane w Serwisie i doprowadzi to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma tych zamieszonych treści i innych materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. Informujemy, że zamieszczanie przez Usługobiorców treści i innych materiałów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 7. W celu skorzystania z usługi forum, Usługobiorca przybiera nick, którym opatruje swój komentarz. Każdorazowe dodanie komentarza wymaga uprzedniego obrania nicka. Przybrany nick nie może być rzeczywistym imieniem i nazwiskiem, czy wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub oznaczeniem komercyjnym (określającym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, produkt lub usługę), nie może też stanowić powszechnie znanego pseudonimu innej osoby.
 8. Korzystając z Usługi Forum zakazane jest wskazywanie swoich lub cudzych danych osobowych (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, lub inne na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną). Wszelkie dane sprawiające wrażenie danych osobowych, będą traktowane jako przybrane nicki i nieprawdziwie dane.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z usługi Forum – według własnego uznania, tak w całym Serwisie jak i w poszczególnych jego częściach.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania wpisu w razie jeśli wpis narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opublikowanych już wpisów i innych materiałów przez Usługobiorców, a także blokowania dostępu do nich, jeśli publikacja nastąpiła z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, a także zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Z uwagi na to, że wpisy publikowane są anonimowo, odmowa publikacji, jak również usunięcie wpisu (i innego materiału) przez Usługodawcę będzie następowało bez informowania o powyższym osoby będącej autorem wpisu.
 13. Usługodawca nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania, ani archiwizowania treści zawartych we wpisach zamieszczanych przez Usługobiorcę. Z tego powodu Usługodawca poleca pozostawienie sobie kopii publikowanego przez Usługobiorcę wpisu.

9) INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca może wprowadzać nowe Usługi Elektroniczne, które będą dostępne w Serwisie.
 2. Usługodawca po wprowadzeniu nowych usług niezwłocznie poinformuje o tych usługach osoby zainteresowane przez opublikowanie informacji na swoich stronach www.

11) PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych Usługobiorca może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę wykorzystywane są w szczególności w celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
 2. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności;.

12) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawcy (lub osobom trzecim) przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu, do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą jest dostępny, poszczególnych elementów Serwisu, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych , formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, a w tym do: rozwiązań nawigacyjnych, struktury, elementów programistycznych obsługujących Serwis, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Serwisu tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych – Materiałów zawartych w Serwisie, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez zgody Usługodawcy – wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).
 3. Zakazy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą treści i materiałów opublikowanych przez Usługobiorcę w ramach usługi Forum.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu Usługobiorca nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Materiałów lub baz danych.

13) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Usługobiorców, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Serwisu.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca nie odpowiada za:
  1. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy;
  2. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
  3. niezadowalającą Usługobiorcę jakość, wydajność, dokładność Serwisu;
  4. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
  5. następstwa działań osób – w tym działań Usługobiorców – za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  6. następstwa przerw technicznych;
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Usługodawcy i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a także szkód wyrządzonych Konsumentom.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu. O planowanej przerwie w działaniu Serwisu, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Serwisie funkcjonalności.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę, Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność , dokładność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Serwisie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany warunków świadczenia Usług Elektronicznych, zarówno w całości lub w części;
  2. zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub zawieszania świadczenia Usług w całości lub w części;
  3. zlikwidowania Serwisu, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.

14) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@glosnews.media ), za pośrednictwem którym można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

15) REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć w każdy sposób, na przykład poprzez pocztę elektroniczną (e-mail:redakcja@glosnews.media )
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Usługobiorcę w reklamacji złożonej listownie.
 3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, w terminie nie przekraczającym 5 (pięć) dni.

16) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ – KONSUMENCI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:http://uokik.gov.pl Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania wobec Konsumentów.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Usługobiorcę. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji. Jednak, w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn tj. jeśli zmiana wynika z konieczności dostosowania jego treści do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, a także w sytuacji zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. Na żądanie Usługobiorcy Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 6. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć: wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, lub inne identyfikatory internetowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii np. dane o lokalizacji.
 4. Pod pojęciem przetwarzania danych należy rozumieć: wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.
 5. Pod pojęciem Partnerów Biznesowych należy rozumieć zaufane podmioty, z którymi Administrator prowadzi współpracę.
 6. W związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w zakresie koniecznym do świadczenia Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, a także zbiera informacje o aktywności Usługobiorców w Serwisie. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne. Jednak, w przypadku zawierania z Administratorem umów o świadczenie Usług Elektronicznych, niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie Internetowym danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Ponadto, czasami podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych).
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i aby mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego
 11. Administrator zapewnia, że nie planuje świadomie zbierać danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Zakres zebranych danych osobowych nie obejmuje wieku tych osób.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są zbierane w następujący sposób:
  1. Usługobiorca osobiście podaje dane np. podane e-maila w procesie zapisywania się do Newslettera;
  2. Automatycznie, podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu (np. pozyskanie danych za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii);
  3. Dane pozyskane od kontrahentów Administratora.

3) PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z oferowanych w Serwisie usług elektronicznych np. subskrypcji na Newsletter lub w innych celach związanych z świadczonymi przez Administratora usługami w zakresie określonym Regulaminem Serwisu Internetowego. Ponadto, dane osobowe przetwarzane są także w związku z kierowaną do Administratora przez Usługobiorcę w różnych sprawach korespondencją.
 3. Dane osobowe przetwarzane są również w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym polegających na przekazaniu danych odpowiednim organom państwowym).
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. o świadczenie usługi Newsletter , usługi w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie lub utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Usługobiorców) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO- wykonanie umowy.
Marketing bezpośredni (tj. usług i towarów własnych Administratora)Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą.
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych, przekazanie danych uprawnionym podmiotom (np. policja, prokurator)Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, analiza aktywności Usługobiorców podczas korzystania z Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb Usługobiorców w celu wyświetlania treści dostosowanych do ich potrzeb jak również treści odpowiadających geolokalizacji tj. treści o charakterze lokalnym, marketingu bezpośredniego, rozpatrywania kwestii zgłoszonych przez Usługobiorcę lub w celu innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Ponadto, dane osobowe Usługobiorców zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Użytkowników (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w celach zarządzania Serwisem, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), a także w celu realizacji zasady przeliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

4) OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo, dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego realizacja celów dla których były zebrane. Przepisy prawa mogą jednak wymagać od Administratora dłuższego przechowywania. I tak, dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy czasu:

 1. Obowiązywania umowy zawartej z Administratorem;
 2. Do czasu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Usługobiorcy);
 3. Rozpatrywania kwestii skierowanej do Administratora przez Usługobiorcę;
 4. Do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes)
 5. Wskazany w przepisach prawa, gdy przepisy te nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych;

Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przez roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.

5) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Co do zasady Administrator bez zgody Usługobiorcy nie udostępnia danych osobowych. Mając jednak na uwadze, że świadcząc usługi w ramach Serwisu Administrator posługuje się podwykonawcami tj. podmiotami zewnętrznymi (wskazanymi w ust. 4 poniżej) dane osobowe udostępniane są podwykonawcom Administratora jeśli udostępnienie stanowi element wykonywanej na rzecz Usługobiorcy usługi. A ponadto, dane są udostępniane również podmiotom trzecim jeśli przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek do udostępnienia tych danych osobowych (np. organom ścigania).
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi)
  2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), a także: agencjom marketingowym.
 5. Pod warunkiem uzyskania zgody Usługobiorcy, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych

6) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej:EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego (tj. zgodnego z przepisami prawa) stopnia ochrony w tym zakresie. Podkreślamy jednak, że w każdym wypadku umowa jaką Administrator zawiera z podwykonawcą spoza EOG zobowiązuje go do poufności i do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym dla osiągnięcia celu zakresie. Administrator w tym miejscu informuje, że niektórzy spośród jego podwykonawców np. Google, Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

7) MARKETING I PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych polega w szczególności na: prezentacji Usługobiorcy treści reklamowych odpowiadających preferencjom Usługobiorcy (reklama targetowana), prezentacji treści reklamowych nieodpowiadających preferencjom Usługobiorcy (reklama tradycyjna), przesyłaniu treści reklamowych na podany przez Usługobiorcę e-mail (w razie zapisu na Newsletter), podejmowaniu innych działań (w tym marketing bezpośredni albo działania (na które Usługobiorca wyraził zgodę)).
 2. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 3. Administrator informuje, iż w celu realizacji swych potrzeb marketingowych on sam, a także jego Partnerzy Biznesowi mogą stosować tzw. profilowanie przy wykorzystaniu automatycznego przetwarzania danych (w tym może się zdarzyć, że również i danych osobowych – w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii) tj. w celu emisji reklamy targetowanej, a więc reklamy odpowiadającej preferencjom Usługobiorców. Profilowanie polega na dokonywaniu automatycznej oceny lub analizy wybranych cech dotyczących osoby fizycznej w celu analizy jej zachowania bądź prognozowania jej zachowania w przyszłości. Wskazać należy, że decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Mimo profilowania to Usługobiorca podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie zainteresowany usługą/towarem wskazanym w reklamie. Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w szczególności w związku z profilowaniem przez osoby trzecie tj. przez naszych Partnerów Biznesowych wymaga zgody Usługobiorcy, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 4. Administrator może kierować do Usługobiorcy treści marketingowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikowania, a w szczególności drogą: e-mail, SMS/MMS, rozmowy telefonicznej, pod warunkiem jednak że Usługobiorca wyraził zgodę na takie działania Administratora. Przy czym, zgoda, o której mowa może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność działań podejmowanych przez Administratora do czasu jej wycofania.

8 ) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju dane osobowe Usługobiorcy przetwarza, komu te dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Usługobiorcy przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – które można zgłosić Administratorowi w jakikolwiek sposób – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administratora (np. cele analityczne, statystyczne – a w tym profilowanie). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

9 ) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies oraz z podobnych technologii. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Usługobiorcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości Usług Elektronicznych.
  2. w celach analityczno-statystycznych;
  3. W celach marketingowych, a w szczególności w celu prezentowania reklamy targetowanej;
  4. Prezentowania treści uwzględniających preferencje Użytkownika;
 3. Korzystając z Serwisu Internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie prywatności pliki cookies będą zapisywanie w pamięci urządzenia Usługobiorcy. Ponadto, korzystając z Serwisu, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies (i podobnych technologiach) w celach marketingowych (o czym mowa wyżej), a także na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia Użytkownika oraz na korzystanie z nich – przez Administratora oraz jego Partnerów Biznesowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a więc może być w każdej chwili wycofana.
 4. Informujemy, że za pomocą technologii cookies zbierane są wyłącznie tzw. dane eksploatacyjne, nie są natomiast zbierane dane osobowe bezpośrednio identyfikujące Usługobiorcę tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Mianowicie, dane osobowe jakie mogą być uzyskiwane za pomocą plików cookies i podobnych technologii to: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach Serwisu, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.
 5. Dane osobowe jakie są uzyskiwane za pomocą plików cookies (i podobnych technologii) przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: a) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – w celach prowadzenia marketingu własnego, na potrzeby dopasowania treści Serwisu, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń; b) na podstawie zgody – w celach marketingowych (innych niż marketing własny) przez Administratora, i jego Partnerów Biznesowych– polegających na dopasowaniu reklam do preferencji Użytkownika.
 6. Zgodę na instalowanie plików cookies Usługobiorca możne cofnąć poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma także możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach :
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 8. Administrator informuje, iż pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych instalowane są zarówno przez Administratora, a także jego Partnerów Biznesowych (tzw. pliki cookies firm zewnętrznych) – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika /informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy/. Celem marketingowym, o którym mowa jest w szczególności prezentowanie Usługobiorcom reklam targetowanych (o czym szczerzej w § 7 niniejszej Polityki) tj. reklam bazujących na przeprowadzonej automatycznie analizie podejmowanych w Serwisie przez anonimowych Użytkowników zachowań.
 9. Administrator informuje, że pliki cookies zbierane w celach analityczno – statystycznych zbierane są także przez niektórych z Partnerów Biznesowych, którym Administrator zlecił świadczenie takich usług , Informujemy, że Użytkownik możliwe w każdej chwili zablokować w łatwy sposób udostępnianie Google Inc. informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego.

11) PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA

 1. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter). Podane przez Usługobiorców – w ramach profilu Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usługobiorcy usługi informowania o aktywności Administratora w ramach tego profilu (podstawą jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), a także w celu promowania usług i produktów własnych ( podstawą jest uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. F) RODO).
 2. Administrator informuje, że może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy z wykorzystaniem danych wskazanych na pierwszej stronie niniejszej Polityki.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest systematycznie weryfikowana i jeśli zachodzi ku temu potrzeba – również aktualizowana. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, Administrator publikuje nową wersję polityki prywatności na tej stronach Serwisu.
 4. Aktualna wersja Polityki została obowiązuje od 01.01.2021 r.

Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych
Informacja dla konsumentów.

Ze względu na specyfikę usługi polegającej na udzieleniu licencji, nie jest ona kierowana do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fizyczne zainteresowane są nabyciem licencji jako konsumenci, proszone są o kontakt z działem sprzedaży w celu zawarcia indywidualnej umowy licencyjnej

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Regulamin – niniejsze „Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych
 2. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie; Licencjobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest konsument;
 3. Zamówienie licencyjne – dokument stanowiący potwierdzenie nabycia licencji przez 2 Licencjobiorcę. Zamówienie określa co najmniej: cel lub sposób wykorzystania, okres licencji, a nadto inne elementy wymagane przez przepisy prawa. Wzór zamówienia licencyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 4. Opłata licencyjna – przygotowana przez Licencjodawcę wycena kosztu licencji oparta w szczególności o długość tekstu, liczbę pól eksploatacji, nakład), średnią miesięczna liczbę wizyt (w przypadku zamieszczenia na stronach internetowych);
 5. „Ustawa” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

II. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.
 2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.
 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.
 6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez PW ADJW Andrzej Woszczyński – Właściciela portalu .

III. Postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów licencji

 1. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego,
  3. publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym.
 2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci Intranet, uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego,
  3. udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.
 3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego innej 3 publikacji wydawanej w formie drukowanej, uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego techniką drukarską,
  3. jednorazowego (chyba że strony inaczej uzgodnią) wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.
 4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji. osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust.
 5. Uprawnienia Licencjobiorcy nabywającego licencję na wykorzystanie Materiału Redakcyjnego w formie video ustalane będą każdorazowo odrębnie.

IV. Procedura udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych

 1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz wniesienia opłaty licencyjnej.
 2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła informację w której określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.
 3. PW ADJW udzieli odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail w ciągu 48 godzin, chyba, że otrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym.
 4. PW ADJW zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia PW ADJW , wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzielaniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.
 5. Po ustaleniu wysokości Opłaty licencyjnej i zaakceptowaniu jej przez Licencjobiorcę, Licencjodawca prześle do Licencjobiorcy zamówienie licencyjne, które zostanie przygotowane w oparciu o przesłane przez Licencjobiorcę dane.
 6. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie Zamówienia licencyjnego, podpisanego przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę.

V. Dostępność Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej.

Ogólne zasady udzielania licencji na materiały redakcyjne

Korzystanie z materiałów redakcyjnych bądź dokonywanie ich opracowań wymaga uzyskania zgody oraz nabycia licencji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która m.in. daje możliwość:

 • publikacji na stronach internetowych,
 • publikacji w obrębie wewnętrznej sieci intranet,
 • zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie,
 • wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych
 • wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych

Cennik licencji na materiały redakcyjne PW ADJW Andrzej Woszczyński z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polska 30 00-703 Warszawa obowiązuje od 1.01.2021 roku.

 • Opłata licencyjna (okres publikacji min. miesiąc) za każdy artykuł (do 2,5 tys. znaków ze spacjami)/netto*: 100,00 zł
 • Opłata licencyjna za każdy artykuł (powyżej 2,5 tys. znaków ze spacjami)/netto**: 200,00 zł

( * , ** do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT)

Masz inne pytania? Nie martw się, nie ma żadnych głupich pytań.

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe (zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego)

Redakcja: redakcja@glosnews.media

Telefon: +48 500-596-908
Adres do doręczeń: ul.Jana Matejki 3
00-481 Warszawa

ISSN 2719-7808 NR REJESTRU PR-21056

%d blogerów lubi to: