Nalot Policji na mieszkanie.

W dniu 11.02.2021 r w godzinach popołudniowych we Wrocławiu miało miejsce nietypowe wydarzenie, pod mieszkanie jednego z demonstrantów podjechało 6 radiowozów policyjnych. Po przeprowadzeniu przeszukania mieszkania osoba ta została zabrana do radiowozu i przewieziona do Warszawy w celu przesłuchania przez prokuratora .

Po dokonaniu przesłuchania osoba ta usłyszała zarzuty z artykułu 223 KK.

Foto poglądowe Foto wykonał Tomek Charkiewicz Głos News.

Art.  223.  [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego]

§  1.  Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wojtek Nie może podać szczegółów, bo postępowanie wciąż jest w toku. Wojtek jako kierowca auta z nagłośnieniem został spryskany gazem na ostatnim dużym strajku w Warszawie.Po proteście opuścił Warszawę, bo w niej nie mieszka – po prostu wrócił do domu. Władze wykorzystały to jako pretekst, że niby to próba ucieczki i należy go zatrzymać. Na miejscu (w jego domu) szukali właśnie m.in. gazu, jakby na potwierdzenie swojej wersji wydarzeń, ale nie znaleźli. Nakaz aresztu nie poskutkował, bo prokuratura popełniła parę błędów logicznych – np. zarzucając mu wykorzystanie niebezpiecznego narzędzia przeciwko policjantom (mając na myśli samochód, który ani nie był do tego celu wykorzystany, ani nie może być „narzędziem”). Poza tym zatrzymanie i areszt miałyby się wiązać z tym, że rzekomo Wojtek jest groźnym przestępcą.

Będziemy śledzili wydarzenia związane z tym wypadkiem i nie tylko.

Sędziowie o Wyrokach Nakazowych.

Dzisiaj jako Stałe Prezydium FWS podjęliśmy uchwałę w sprawie wyroków nakazowych które są tak bardzo krytykowane przez współobywateli
UCHWAŁA nr 1/21
Stałego Prezydium
Forum Współpracy Sędziów
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie wyroków nakazowych Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami w zakresie wyroków nakazowych:

Wskazuje, że podstawą wydania wyroku nakazowego jest ustalenie, na podstawie zebranych dowodów, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego (obwinionego) nie budzą żadnych wątpliwości.
Uznaje za niedopuszczalne i niezgodne z zasadami etyki sędziowskiej wydanie wyroku nakazowego bez należytej analizy sprawy pod kątem stanu faktycznego czy stanu prawnego, a zwłaszcza w sytuacji istniejących wątpliwości faktycznych albo też bez oparcia w aktualnym stanie prawnym.
Za naruszenie zasad etyki sędziowskiej uznaje też wykorzystywanie postępowania nakazowego do „pozbycia” się sprawy skomplikowanej pod względem faktycznym lub prawnym z referatu sędziego.
Podnosi, że zakazy zgromadzeń związanych z protestami społecznymi, przewidziane w rozporządzeniach władzy wykonawczej, są niekonstytucyjne. Zgodnie z art. 233 Konstytucji RP ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw określonych w art. 54 ust. 1 (wolność wyrażania poglądów) i w art. 57 (wolność organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach) jest możliwe wyłącznie w czasie trwania stanu wyjątkowego lub wojennego, nie jest zaś możliwe w czasie trwania stanu klęski żywiołowej, a tym bardziej w czasie aktualnie obowiązującego stanu epidemii.
Podkreśla, że korzystanie z prawa sprzeciwu od nieuzasadnionego wyroku nakazowego jest społecznie pożądane jako eliminujące z obrotu prawnego wadliwe wyroki nakazowe.
Docenia zaangażowanie i rolę wielu obywateli w obronę praworządności, w tym wolnych sądów i niezawisłości sędziowskiej, wyrażając nadzieję, że postępowanie nakazowe nie stanie się elementem represji godzącym w istotę wolności konstytucyjnych.

Uzasadnienie

 1. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się sporo głosów krytycznych pod adresem sądów i wydawanych przez nie wyroków nakazowych w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia. W szczególności zauważalne stało się wydawanie wyroków nakazowych w sprawach budzących szczególne zainteresowanie opinii publicznej, związanych z protestami społecznymi. Doprowadziło to do formułowania ocen krytykujących systemowe rozwiązania w zakresie postępowania nakazowego, jak również podejście sądów do tego rodzaju spraw. Doszło nawet do zapowiedzi nieposłuszeństwa obywatelskiego przez rezygnację z prawa sprzeciwu.
  Wszystko to powoduje, że Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów uznało za niezbędne ustosunkowanie się do tych kwestii.
 2. Postępowanie nakazowe jest uproszczonym postępowaniem, umożliwiającym zakończenie spraw o przestępstwa mniejszej wagi i spraw wykroczeniowych, bez zbędnego angażowania sił i środków, w tym zwłaszcza marnotrawienia publicznych pieniędzy i czasu uczestników postępowania na niepotrzebne rozprawy, dojazdy świadków, opinie biegłych. Takie postępowanie sprzyja też szybkości postępowania karnego. Rozsądne korzystanie z przepisów dozwalających wydanie wyroków nakazowych leży zatem w oczywistym interesie społecznym.
 3. Przepisy dotyczące postępowania nakazowego w k.p.k. (art. 500 -507) i w k.p.s.w. (art. 93-94) są w naszej ocenie odpowiednie i nie wymagają interwencji ustawodawcy. Podkreślenia wymaga, że każda próba sformalizowania takiego postępowania, a zwłaszcza nałożenia dodatkowych obowiązków na sędziów orzekających (np. w formie konieczności uzasadniania takich wyroków) spowoduje znaczne ograniczenie stosowania tej instytucji, a w konsekwencji wymierne straty społeczne, o których mowa w punkcie 2. Nadto, dodatkowe obowiązki orzecznicze sędziów w tych drobnych sprawach spowodują ograniczenie możliwości orzeczniczych tychże sędziów w sprawach poważniejszych.
 4. Podnoszone wątpliwości związane z wydanymi wyrokami nakazowymi odnoszą się w rzeczywistości nie do ukształtowanej przepisami procedury, a do praktyki jej stosowania przez niektórych, w naszej ocenie nielicznych, sędziów. Podkreślenia wymaga, że z ogólnej liczby wyroków nakazowych tylko znikomy procent dotyczy spraw wątpliwych, czy to skomplikowanych prawnie lub faktycznie, czy to związanych z protestami społecznymi.
 5. Warto zatem przypomnieć, że warunkiem sine qua non wydania wyroku nakazowego, czy to w postępowaniu karnym (art. 500 § 3 k.p.k.), czy to w postępowaniu wykroczeniowym (art. 93 § 2 k.p.s.w.) jest ustalenie przez sąd, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego (obwinionego) nie budzą żadnych wątpliwości.
  Jest to nakaz ustawowy odnoszący się do wszystkich spraw, które mogą być rozpoznane w postępowaniu nakazowym.
 6. Prawidłowe rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym przez sąd zależy też od jakości zebranych dowodów. Warto pamiętać, że zwłaszcza w sprawach o wykroczenia, dowodem może być notatka urzędowa policjanta. Stąd tak istotne jest, jeszcze na etapie przedsądowym, złożenie wyjaśnień lub pisemnego oświadczenia przez osobę potencjalnie obwinioną, co umożliwi sądowi poznanie stanowiska tej osoby co do zarzutów. Za niewłaściwą praktykę uznajemy odmowę złożenia wyjaśnień (lub oświadczenia) w tego typu sprawach.
 7. Za niedopuszczalne i niezgodne z zasadami etyki sędziowskiej należy uznać wydanie wyroku nakazowego bez należytej analizy sprawy pod kątem stanu faktycznego czy stanu prawnego, a zwłaszcza w sytuacji istniejących wątpliwości faktycznych albo też bez oparcia w aktualnym stanie prawnym. Jest to jednocześnie naruszenie ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 500 § 3 k.p.k. i w art. 93 § 2 k.p.s.w.
  Za naruszenie zasad etyki sędziowskiej należałoby też uznać wykorzystywanie postępowania nakazowego do „pozbycia” się sprawy skomplikowanej pod względem faktycznym lub prawnym z referatu sędziego.
  Za nieodpuszczalne należy też uznać przyjmowanie innego stanu prawnego przez konkretnego sędziego w czasie orzekania po rozprawie, a innego, zgodnego z oczekiwaniem oskarżyciela, w postępowaniu nakazowym.
  Wydanie wyroku nakazowego jest takim samym orzekaniem (sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości), jak wydanie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.
 8. Zwracamy uwagę, w związku z ostatnimi protestami społecznymi, iż Policja w sprawach tych jest wykorzystywana politycznie (np. uczestnikom protestów przedstawia nieprawdziwy stan prawny co do nielegalności zgromadzeń). Powoduje to, że notatki policyjne z tychże protestów powinny być poddane szczególnie krytycznej ocenie.
  W tym zakresie podkreślamy, że zakazy zgromadzeń związanych z protestami społecznymi, przewidziane w rozporządzeniach władzy wykonawczej, są niekonstytucyjne. Zgodnie z art. 233 Konstytucji RP ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw określonych w art. 54 ust. 1 (wolność wyrażania poglądów) i w art. 57 (wolność organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach) jest możliwe wyłącznie w czasie trwania stanu wyjątkowego lub wojennego, nie jest zaś możliwe w czasie trwania stanu klęski żywiołowej, a tym bardziej w czasie aktualnie obowiązującego stanu epidemii. W takich zatem sytuacjach sędzia jest obowiązany zastosować wprost Konstytucję RP (art. 8 ust. 2).
 9. Podkreślamy, że korzystanie z prawa sprzeciwu od nieuzasadnionego wyroku nakazowego, zwłaszcza będącego konsekwencją wniosku o ukaranie stanowiącego represję polityczną, jest społecznie pożądane jako eliminujące z obrotu prawnego wadliwe wyroki nakazowe. Niedopuszczenie do uprawomocnienia się takiego wadliwego wyroku leży bowiem w interesie społecznym. Uznajemy wręcz za konieczne wnoszenie sprzeciwów w tego typu sprawach.
  Przede wszystkim sprzeciw uniemożliwia wykonanie nieuzasadnionej kary, a co za tym idzie nie podważa zaufania społecznego do wyroków sądów, tak niezbędnego w codziennej pracy Wymiaru Sprawiedliwości. Ponadto, co równie ważne, uniemożliwia władzy wykonawczej zaliczenie tego rodzaju wyroków do statystyki skazań, co może być wykorzystywane zarówno w propagandzie publicznej, jak i przeciwko sędziom orzekającym niezgodnie z oczekiwaniami tej władzy. Wreszcie po trzecie, w odróżnieniu do uprawomocnienia się takiego wyroku, nie wyłącza oceny, czy zastosowanie przez sędziego w konkretnym przypadku postępowania nakazowego było właściwe i zgodne z przepisami procedury.
  Warto przy tym pamiętać, że postępowanie nakazowe, jak każde postępowanie o charakterze uproszczonym, wiąże się z większym ryzykiem pomyłek, czemu przeciwdziałać winno właśnie prawo sprzeciwu. Rezygnacja z tego prawa spowoduje, że w obrocie prawnym będzie funkcjonować większa liczba nieuzasadnionych orzeczeń.
 10. Doceniamy zaangażowanie i rolę wielu obywateli w obronę praworządności, w tym wolnych sądów i niezawisłości sędziowskiej. Z przykrością odnotowujemy represje jakich z tego tytułu doznają, zwłaszcza jeżeli represje te są wynikiem pochopnie wydanych wyroków nakazowych. Chcielibyśmy jednak, by rozczarowanie związane z wydaniem takiego wyroku nie osłabiało równocześnie zaufania do sądów. Omyłki sądowe zdarzają się i dlatego tak ważne, a wręcz konieczne jest, korzystanie z wszelkich środków prawnych w celu ich wyeliminowania.

Środa dniem Protestu Mediów

W dniu 10.02.2021r w Polsce odbył się protest przeciwko wprowadzeniu przez rząd ustawy o opodatkowaniu mediów ( prasy , telewizji , radia , portali internetowych. )

W oświadczeniu które można było przeczytać na większości stron internetowych poszczególnych mediów { bez TVP i Polskiego Radia}.

List otwarty
do władz Rzeczypospolitej Polskiej
i
liderów ugrupowań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19.

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

 1. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,
 2. ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,
 3. pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,
 4. faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 – 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania.

Jako media działające od wielu lat w Polsce nie uchylamy się od ciążących na nas obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę podatków, danin i opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.). Własną działalnością charytatywną wspieramy też najsłabsze grupy naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię Covid-19.

O godzinie 15:00 pod Kancelarią Premiera, obyła się niewielki protest , osób związanych z mediami. Natomiast o godzinie 19:30 na placu Powstańców Warszawy, przy siedzibie TVP-Info odbyło się drugie wydarzenie związane z planami rządu, przez wprowadzenie podatku od mediów.

Powstała Fundacja plus48 .

Celem fundacji jest pomoc dla osób które zostały w jakiś sposób powikłane w sprawy prawne. Fundacja +48 ma zamiar pomagać wszystkim osobom które zostały zatrzymane prze Policję. Jak mówią przedstawiciele Fundacji +48 , dla fundacji nie będzie znaczenia czy osoba została aresztowana podczas demonstracji , za posiadanie używek ( narkotyków ) , czy za morderstwo.

Fundacja uruchomiła ogólnopolski numer telefonu czynny 24 h przez cały rok , ponadto działa strona www ( https://plus48.eu ) , przez którą można zgłaszać wszelką potrzebę pomocy ( prawnej , psychologiczną , psychiatryczną ) dla rodzin i osób zatrzymanych.

Pomoc psychologiczna

współpracujemy i zachęcamy do współpracy jak największą ilość lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów na terenie całego kraju – tak, aby w momencie otrzymania telefonu na nasz TELEFON ZATRZYMANYCH z informacją o zatrzymaniu, fundacja mogła dać wsparcie i choć trochę ukoić ból i stres najbliższym, a kiedy to konieczne – również osobie zatrzymanej. Koordynatorem naszej pomocy przy  wsparciu psychicznym jest terapeuta Rafał Zieliński.

Zasady działania Fundacji

1. TELEFON ZATRZYMANYCH czynny całą dobę 787 048 048 – odbierają dyżurujący wolontariusze fundacji, wspieramy na terenie CAŁEGO KRAJU.

2. TELEFON ZATRZYMANYCH – po odebraniu informacji, iż konieczna jest pomoc prawna, kontaktujemy się z wybranym prawnikiem współpracującym z fundacją, aby natychmiast udał się na miejsce (zatrzymania bądź dołka, gdzie osoba zatrzymana została przewieziona).
Dopytujemy również czy konieczna jest opieka psychologiczna dla zatrzymanego oraz dla jego rodziny. W razie potrzeby kontaktujemy rodzinę z naszym wybranym specjalistą – to on po rozmowie oceni czy konieczna jest interwencja medyczna, czy jedynie wsparcie psychologiczne. Jeśli zatrzymany potrzebuje pomocy lekarskiej – prosimy prawnika o pomoc w zorganizowaniu spotkania „na dołku” z lekarzem psychiatrą (niestety wzywanie karetki w razie potrzeby mija się z celem, albowiem medycy nie są w stanie zaopiekować się psychiatrycznie).

3. ZGŁOSZENIE PRZYJMUJEMY OD KAŻDEGO — zatrzymanego przez CBA, CBŚ w domu, zatrzymanego na proteście. Niezależnie od powodów zatrzymania– KAŻDY OBYWATEL otrzymuje od nas pomoc przez 48 godzin.

 4. Pomoc prawna przez 48 godzin jest BEZPŁATNA, po okresie 48 godzin relacje pomiędzy zatrzymanym a prawnikiem pozostają w ich gestii – jeśli zdecydują się na dalszą współpracę, ich zasady i koszty są już poza fundacją.

5. Pomoc lekarska i psychologiczna przez 48 godzin od zatrzymania jest bezpłatna zarówna dla rodziny i najbliższych oraz w razie konieczności również dla zatrzymanego – po upływie tego czasu kontynuacja leczenia pozostaje w gestii osoby korzystającej z niej – poza Fundacją.

6. Fundacja jest organizacją BEZPARTYJNĄ, wspierającą wszystkich, którzy zwrócą się do niej o pomoc – nie oceniamy, nie krytykujemy i nie wybieramy komu pomożemy, a komu nie – WSZYSCY, którzy zwrócą się do nas o pomoc, otrzymają ją. Wszyscy bez względu na swoje poglądy czy czyny. Jesteśmy dla OBYWATELI POLSKI. Jesteśmy apolityczni.

MISJA FUNDACJI

 • Wspieranie wszelkich aspektów działalności edukacyjnej, uświadamiającej obywateli ich prawach do obrony w sytuacjach konfrontacji z prawem polskim
 • Ochrona i uświadamianie o prawach obywatelskich w Polsce
 • Podnoszenie szans przyznania każdemu obywatelowi prawa do posiadania obrońcy
 • Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna rodzinom osób zatrzymanych na 48 godzin
 • Wyrównywanie szans dostępu wszystkich obywateli do obrony oraz opieki psychologicznej 
 • Profilaktyka i zapobieganie przemocy w przestrzeni publicznej
 • Polepszanie współpracy ze wszelkimi organami mającymi prawo do zatrzymania na 48 godzin i poszanowanie prawa dostępu obywateli do obrońców i lekarzy
 • Szerzenie świadomości praw obywatelskich oraz uświadamianie zmian prawnych, ułatwiających rozumienie swojej sytuacji oraz miejsca w jakim obywatel się znalazł
 • Tworzenie równych szans dostępu do opieki prawnej oraz psychologicznej 
 • Wspieranie wzrostu świadomości społecznej przez obywateli, w szczególności wobec praw obywatelskich
 • Popularyzowanie działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

Student po wypadku pozbawiony prawa do nauki

Po wypadku wyrzucono mnie ze stażu naukowego. Uniwersytet Warszawski nie umie wskazać gdzie mogę się odwołać.

Moja godność-Roman Burenko. Jestem z Białorusi. W latach 2014-2020 studiowałem na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałbym zwrócić uwagę na następującą  sytuację. 22.10.2019 na oznakowanym przejściu w Warszawie potrącił mnie taksówkarz. Zostałem odrzucony od przejścia na odległość 18.8 m. W związku z wypadkiem dostałem wielopoziomowego złamania lewej nogi, żeber, urazu płuc, krwiaka przymózgowego oraz inne.

Na leczeniu i rehabilitacji znajdowałem się w okresie od 22.10.2019 do 24.01.2020, a na rehabilitacji od lutego 2020. Także w roku akademickim 2019-2020 zostałem przyjęty na staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu im. K. Kalinowskiego II. Jednak, nie zważając na powyższe okoliczności Dyrektor Programu skreśla mnie ze stażu naukowego, nie uznając zaświadczenia lekarskiego po wypadku drogowym.

Ani Rektor Uniwersytetu Warszawskiego , Ani Minister Edukacji i Nauki nie umieli mi pomóc wrócić na staż naukowy. Prawdę mówiąc udało mi się zakończyć studia i teraz szykuję się na obronę pracy Doktoranckiej , na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z pisma które posiada redakcja podpisanego przez Jego Magnificencję Prof.dr.hab Alojzego Z.Nowaka ( Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ) , { znak pisma : BSD-453/20 z 29 Października 2020 r } w pewnym fragmencie pisma możemy przeczytać > … W związku z powyższym Rektor nie jest instancją właściwą do rozpatrzenia odwołania od decyzji … < . W podobnym tonie jest pismo które zostało skierowane do Pana Burenko z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Roman Burenko mówi nam:

Następną kwestię, którą chciałbym omówić, to prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o wniesieniu Skargi Nadzwyczajnej na Postanowienie sędziego Marcina Patro z dnia. 16.10.2020 r., 
którym nie uwzględnione moje zażalenie na postanowienie prokuratora Julii Frankowiak-Kowalik z dn. 23.06.2020 r. o umorzeniu dochodzenia w postępowaniu karnym wobec kierowcy. 
Uważam, że sąd rejonowy (sędzia Marcin Patro) naruszył przysługujące mnie prawo na sprawiedliwe i bezstronne postępowanie sądowe (motywy art. 45 Konstytucji RP, 
art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Wolności). Sędzia w żaden sposób nie odniósł się do krytycznych uwag, sporządzonych mną w formie pozycji poszkodowanego z dnia. 15.10.2020 r., 
a mianowicie w uzasadnieniu sędzi nic nie jest wskazane o tym fakcie (i jak wynika z opinii): 
– że kierowca zaczął ruch w chwili przełączenia świateł z czerwonego na żółte, a samochód kierowcy znajdował się w pierwszym rzędzie,
– że kierowca na ogół nie hamował,
– że kierowca potrącił mnie mianowicie na przejściu (wynika z opinii ишупжупщ i poświadczenia Policji),
– że każdy ze świadków daje zeznania odnośnie warunków atmosferycznych w sposób identyczny, słowo w słowo, jak by na wzór napisane te zeznania,
oraz wielu innych uwag. Opinia biegłego z dnia. 05.06.2020 r. nie może być uznana za słuszną, ponieważ nie zawiera wyczerpujących wyjaśnień co do wypadku drogowego, 
a zresztą prawie na każdej stronie zawiera krytyczne uwagi i błędy.
Sędzia w swoim uzasadnieniu twierdzi, że kierowca zmieniając tor ruchг z 2 pasa na 3 wykonując manewr obronny. 
Jednak, to twierdzenie w swojej przyrodzie jest absurdalnym, ponieważ przy takich okolicznościach drogowych kierowca miał możliwość zmienić tor ruchu z 2 pasa na 1 pas celem uniknięcia 
ewentualnego potrącenia rowerzystki, która znajdowała się także na tym przejściu, a w efekcie i samego poszkodowanego (Romana Burenko). Tu należy wskazać, że w chwili potrącenia pieszy (poszkodowany) już był na granice 2 i 3 pasa wskazanego przejścia, a zmiana przez kierowcę pasów z 2 na 3 była absolutnie bezsensowna i w efekcie i doprowadziła do potrącenia poszkodowanego. 
Jeżeli byś kierowca poruszał się prosto po 2 pasie lub wykonał manewr zjeżdżając z 2 pasa na 1 pas (zjeżdżając w swoją prawą stronę – a mianowicie na 1 pasie w chwili potrącenia pieszego nie było żadnych samochodów), to uniknąłbyś potrącenia pieszego. Wtedy to można byłoby określić jako manewr obronny ze strony kierowcy. 
Należy zaznaczyć, że kierowcę nie powinno było być w tym miejscu i czasie na tym odcinku drogi (przejścia), ponieważ:
– kierowca zaczął ruch w chwili przełączenia świateł z czerwonego na żółty (a mianowicie znajdował się w 1 rzędzie – linii) – już w tym momencie zostały wyczerpane znamiona czynu z art. 177.1 kk RP!
– rozwijał niedopuszczalną administracyjnie prędkość na tym odcinku drogi co najmniej 57 km. h. (chociaż z moich wyliczeń 59 km. h. przy użyciu odległości położenia ciała 18.8 m. – 
tak jak to ukazano w protokole policji), a nie jak biegły użył 17 m. bo wyliczył tą odległość z wideo. Odległość z wideo jest wyliczana wtedy, gdy ona nie wynika z notatki policyjnej. 
Dlaczego było wyliczać biegłemu odległość położenia ciała poszkodowanego skoro ta odległość została przez policjantów ustalona na miejscu jako 18.8 m. 
Teraz już wiem dlaczego, żeby sędzia mógł napisać w uzasadnieniu, że kierowca przekroczył prędkość jedynie o 7 km.h.-
– następnie, kierowca niebezpiecznie zmienił tor ruchu z 2 pasa na 3 (zjeżdżając w swoją lewą stronę), co w efekcie i stało się przyczyną potrącenia pieszego na granice 2 i 3 pasa,
– kierowca na ogół nie hamował celem uniknięcia potrącenia,
– potrącenie pieszego było mianowicie na przejściu.
Zachowanie prokuratora prokuratury rejonowej dla Warszawa Praga-Południe Julii Frankowiak-Kowalik (już nie obejmuje swojego stanowiska) i sędziego sądu rejonowego dla Warszawy Praga-Południe Marcina Patro wskazuje na niezachowanie przez nich zasady konstytucyjnej zasady bezstronności (art. 45 Konstytucji RP) w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania karnego oraz znamionuje na
wykazanie jawnej identyfikacji z interesami podejrzewanego (na korzyść podejrzanego). 
Poza tym, należy wskazać, że sędzia Marcin Patro przy rozstrzygnięciu sprawy nie jest związany opinią biegłego i musi zbadać wszystkie przedstawione dowody w sprawie i w uzasadnieniu opisać wszystkie dowody stron: dlaczego jedne dowody przyjmują się a innym dowodom odmówiono, co w moim przypadku na ogół nie dokonano.
Na zwłokę w postępowaniu sądowego wskazuje i ten fakt, że w postanowieniu sądu wskazuje się, że uzasadnienie powinno być sporządzono do dnia. 23.10.2020 r., 
a ja dostałem postanowienie sądu dopiero dnia. 19.01.2021 r.

Pan Burenko jako obywatel Białorusi nie może wrócić do domu ze względu na to że jest członkiem opozycyjnej grupy wobec Prezydenta Łukaszenki , Firma AXA odmówiła wypłaty odszkodowania za wypadek , podjąć pracy też nie może ze względu na wypadek i komplikacje które się ujawniły po pewnym okresie rehabilitacji ( oczekuje na ponowną operację nogi ).

Roman Burenko część II wypowiedzi:

W roku akademickim 2019/2020 zostałem zaliczony na roczny staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego – Program II
(Dyrektor Programu (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) – Jan Malicki.
22.10.2019 mnie potrącił samochód na oznakowanym przejściu w Warszawie na Rondzie Waszyngtona. W wyniku potrącenia zostałem odrzucony na odległość 18.8 m. od przejścia, straciłem przytomność,
dostałem wielopoziomowego złamania lewej nogi – kości strzałkowej wraz ze złamaniem stawu skokowego, wstrząśnienie mózgu, uraz obu płuc, złamanie żebra po lewej stronie oraz inne traumy.
W Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy Szaserów 128 znajdował się w okresie 22.10.2019 – 30.10.2019.
25.10.2019 był przeprowadzony 1 (pierwszy) zabieg operacyjny na lewą złamaną nogę, założona plyta stabilizacyjna, złamaną kończynę unieruchomiono na okres 6 tyg.
W okresie 22.10.2019 – 11.12.2019 znajdowałem się na zwolnieniu lekarskim, które zostało przedłużono od 12.12.2019 do 24.01.2020 na terytorium Białorusi, ponieważ okres ważności 
wizy kończył się 29.11.2019 i ja musiałem opuścić kraj, natomiast wywoziły mnie z Polski w opatrunku gipsowym na lewą nogę.
Mimo tego, podczas zwolnienia lekarskiego oraz w celu realizacji stażu naukowego ciągle pozostawał w kontakcie mailowym ze swoim opiekunem naukowym (Aleksandrem Jakubowskim) –  
i wysyłał jemu swoje referaty oraz części pracy dyplomowej.
Nie zważając na powyższe okoliczności, Dyrektor Programu Jan Malicki skreślił mnie ze stażu naukowego w dniu 18.02.2020 r., motywując tym, że nie uznaje zaświadczenia lekarskiego 
za okres 12.12.2019-24.01.2020. Uważam, że zachowanie Dyrektora w tej sytuacji było niesprawiedliwe i nie po ludzku.
W tej sytuacji złożyłem odwołanie do Dyrektora w.w. Programu o uchyleniu decyzji o skreśleniu. Jednak, Dyrektor podtrzymał swoje stanowisko w odpowiedzi z dnia. 11.03.2020 r. 
(odpowiedź otrzymałem dopiero dnia. 25.05.2020). W związku z powyższym złożyłem odwołanie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w dnia. 08.06.2020 r. o uchyleniu decyzji 
Dyrektora o moim skreśleniu z w.w. Programu. W dniu 09.07.2020 r. zadzwonił do Ministerstwa w sprawie swojego odwołanie i mnie było powiedziano, że moje odwołanie zgubiono 
(pracownicy Małgorzata Hoffman i Katarzyna Tyczko). Jednak, w dniu 03.08.2020 r. Ministerstwo przekazało moje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 
wskazując że Rektor jest właściwym organem w mojej sprawie, ponieważ Studium Europy Wschodniej działa przy Wydziale Orientalistycznym, który jest integralną częścią Uniwersytetu Warszawskiego, więc podlega kontrolę ze strony Rektora. W tym momencie należy zauważyć, że Ministerstwo w okresie od 08.06.2020 (daty wniesienia przez mnie odwołania) do 03.08.2020 r. (czyli około 2 mies.) zastanawiało się nad tym pytaniem czy jest właściwe w mojej sprawie.
Natomiast, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w swojej odpowiedzi z dnia. 29.10.2020 r. (otrzymałem 13.11.2020 r.) wykazał się, że też nie jest właściwy w sprawie rozpatrzenia odwołań 
na decyzje Dyrektora Studium Europy Wschodniej UW (czyli podległe Rektorowi jednostce). Więc, w okresie od 03.08.2020 do 13.11.2020 r. (ponad 3 mies.) Rektor UW też zastanawiał się 
nad pytaniem czy jest właściwy w sprawie. To wtedy kto jest właściwy w sprawie?
Wywodzi się, że w żaden sposób nie można odwołać się od decyzji Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ani do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 
ani do Ministra Edukacji i Nauki RP i nie ważne czy te decyzje Dyrektora przyjmują się w sposób prawny lub bezprawny skoro i tak nie ma kontroli.
W związku z tym, że Rektor UW odmówił swojej kompetencyjności w sprawie rozpatrzenia mojego odwołania z dnia. 08.06.2020 r. na decyzje Dyrektora w.w. Programu o moim skreśleniu 
(18.02.2020) ze stażu naukowego w roku akademickim 2019/2020 – ja ponownie zwróciłem się do Ministra Edukacji i Nauki RP w sprawie mojego skreślenia z w.w. Programu.
Z odpowiedzi Ministra z dnia. 20.01.2021 r. wynika, że Minister Edukacji i Nauki RP nie jest właściwy w sprawie rozpatrzenia odwołań na decyzje Dyrektora Studium Europy Wschodniej UW 
o skreśleniu z w.w. Programu. Natomiast, w tej odpowiedzi Minister także nie wskazał jaki organ jest właściwy w mojej sprawie. 
Także Minister Edukacji i Nauki RP w tej odpowiedzi wskazał, że fakt finansowania ww. Programu przez Ministra uprawnia go w szczególności do kontroli prawidłowości wykorzystania 
przyznanych środków finansowych. Jednak, należy zwrócić uwagę, że Minister takiej kontroli nie dokonał, ponieważ w moim odwołaniu z dn. 08.06.2020 r. na imię Ministra ja wskazywał o tym fakcie,
że na początku roku akademickiego 2019/2020 Dyrektor ww. Programu nie nadał komplet książek  na sumę 200 zł. dla realizacji stażu naukowego. Obowiązek nadanie przez Koordynatora ww. Programu kompletu książek dla stażystów wynika z §12 pkt. 9 Regulaminu Zarządzania №95 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia. 10.09.2019 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki 
i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program I „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program II .

sobota pod komendą stołeczną policji- protest stop przemocy policyjnej.

Stop Policyjnej Przemocy.Hasło Sobotniego protestu pod komendą.

W sobotę 06.02.2021 r w godzinach 14:00-16:00 pod Komendą Stołeczną Policji w Warszawie , odbyło się zgromadzenie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przemocy Policyjnej .

Udział wzięło kilkanaście osób , uczestnicy przynieśli ze sobą różne transparenty i hasła wypisane na kartonach . Wśród uczestników byli znane osoby z różnych manifestacji na terenie Warszawy i Polski.

Foto uczestników . Foto Tomasz Charkiewicz-Głos News

Posłuchajmy przemowy jednej z uczestniczek protestu pod komendą stołeczną Policji. Opowiada o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących jej osoby.

Mola , opowiada o wydarzeniach. Foto Tomek Charkiewicz-Głos News .

W pewnym momencie Policja zaczęła spisywać uczestników i wydawać sprzeczne komunikaty 1- Że zgromadzenie jest nielegalne , a po pewnym momencie 2- Że organizator rozwiązał zgromadzenie. Albo zgromadzenie jest nielegalne lub zgłoszone i legalne, sami policjanci nie wiedzieli do końca jaki komunikat należy głosić.

Uczestnicy roześlij się po 2 godzinach. Spisanych zostało około 27 osób , w tym jedna z fotoreporterek która rejestrowała wydarzenia na swój blog .

Foto Tomek Charkiewicz-Głos News.

Państwo po raz kolejny podnosi rękę na demokrację, aktywistów i młodych ludzi.

Policja chce ukarać 16-letniego Kacpra Lubiewskiego, aktywistę opolskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Powód? 9 grudnia 2020 przemawiał na proteście klimatycznym przez megafon, co policja uznała za… łamanie ustawy o ochronie środowiska.

Kacper Lubiewski ma 16 lat, jest licealistą, jednym z założycieli i aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Opolu. Ma średnią ocen powyżej 5,6. Jest czterokrotnym stypendystą marszałka województwa za wyniki w nauce. W tym roku dostał stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, wcześniej wielokrotnie dostawał stypendia w szkole. Jest też członkiem Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

Zostałem poinformowany przez mojego adwokata, że sąd podjął decyzję o nadanie biegu mojej sprawie w związku z użyciem megafonu podczas Spaceru dla Przyszłości 9 grudnia 2020 roku. Sprawa więc oficjalnie już istnieje i dojdzie do rozprawy” – napisał na Facebooku Kacper Lubiewski, aktywista Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Chłopak 9 grudnia 2020 przemawiał na proteście klimatycznym przez megafon, co policja uznała za łamanie ustawy o ochronie środowiska i skierowała sprawę do sądu rodzinnego. Aktywiście grozi nawet poprawczak.

Kilkanaście młodych osób reprezentujących Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zebrało się pod opolskim Kuratorium Oświaty, gdzie protestowali w obronie klimatu. Tym razem miejsce, w którym się znaleźli było nieprzypadkowe, ale również uzgodnione wcześniej z urzędem.

Początkowo pracownicy Urzędu Wojewódzkiego chcieli, by protestująca młodzież opuściła teren urzędu i wyszła za szlaban. Wezwana została policja, która ostatecznie po wymianie kilku zdań z protestującymi i urzędnikami, przyglądała się wydarzeniu z boku. Młodzież ustawiła przed urzędem symboliczną szubienicę, która początkowo również stała się problemem dla urzędników i policji. – Nikt na szubienicy nie zawiśnie, nie chcemy wieszać oponentów politycznych, ponieważ jest to niedopuszczalne. Sami staniemy pod nią na książkach, co jest bardzo symbolicznym przekazem, że jak stoimy na książkach, nie umrzemy – tłumaczą protestujący.

Młodzież skarży się, że nie dostała jeszcze odpowiedzi od Ministra Edukacji w sprawie, o którą walczą w wielu miastach w Polsce. – Dzisiaj przypominamy o potrzebie edukacji klimatycznej. Od 8 maja czekamy na odpowiedź od MEN i jeszcze jej nie otrzymaliśmy. Edukacja jest pierwszym podstawowym krokiem do tego, żebyśmy jako społeczeństwo wiedzieli co się dzieje i co robić – mówi Martyna Leśniak reprezentująca Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

 • Dzisiaj liczymy na dialog z ludźmi w Kuratorium Oświaty. Domagamy się edukacji klimatycznej. Rozumiem przywiązanie do węgla, ponieważ wpisuje się to w naszą kulturę. My potrzebujemy odejść od węgla i musimy uświadomić społeczeństwo. Bardzo ciężko jest mówić ludziom o kryzysie klimatycznym, kiedy nie wiedzą czym on jest – mówi Maria Szuster z MSK.

Podobne wydarzenia miały miejsce już w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

Zabór ziemi na polecenie Państwa. Na pewno pamiętacie Pana Marka. zdjęcie poniżej Pan Marek w dniu wczorajszym został uprowadzony, że swego pola. Dokonali tego policjanci z Ełku, został osadzony na tzw. dołku na kilka godzin. Został wypuszczony dopiero wieczorem. Na prośbę by go odwieziono na miejsce, z którego go zabrano tj. na pole, na którym pozostał niezabezpieczony ciągnik rolniczy dostał odpowiedź, że są autobusy. Pan Marek jest rolnikiem utrzymuje się z krów mlecznych tego dnia krowy zostały niewydojone nie muszę tłumaczyć, jakie będą następstwa niedokonania wieczornego doju. Co było powodem zatrzymania? Powodem jest budowa gazociągu przez Polski Rząd. Rząd zlecił budowę gazociągu spółce gazowej ,firma przy pomocy wojewody prawdopodobnie odebrała ziemię rolnikowi (brak dokumentacji protokołu odebrania, powiadomienia o egzekucji) Tak tak ,egzekucji w Polsce nie trzeba być dłużnikiem by dokonano egzekucji Rolnik pojechał na swoje pole i zauważył, że ktoś buduje zasieki na jego własności przy próbie przesunięcia ogrodzenia został aresztowany Zaniepokojona rodzina zaczęła poszukiwania od sąsiadów dowiedzieli się, że został skrępowany i wywieziony radiowozem w nieznane miejsce ,po kilku godzinach ustalili, że jest w areszcie w Ełku ok. 40 kilometrów od domu na pytanie, z jakiego powodu został ojciec zatrzymany córka dostała odpowiedź ,, za jazdę po polu ” Czy żyjemy w państwie prawa? Czy nazwaPrawo i Sprawiedliwość to przykrywka zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej? Czy Policja działa pod dyktando łamiąc prawo dobre obyczaje itp? Jak nazwać kradzież ziemi rolnikom?

Właściciele mediów – zapłacą składkę ( czytaj_podatek) solidarnościową na walkę z pandemią.

 W najbliższym czasie rząd zajmie się projektem ustawy, która ma zapewnić dodatkowe dochody Funduszowi Wsparcia Kultury i Twórczości w Obszarze Mediów. Chodzi więc o obszary związane z walką z pandemią COVID oraz z jej skutkami w sferze społecznej.

Nowe rozwiązanie obejmie tradycyjne media elektroniczne, a więc wszystkie telewizje i rozgłośnie, Składkę będą płaciły także kina, operatorzy reklamy zewnętrznej, oraz oczywiście prasa.

Uzyskane ze składki dochody mają być przeznaczane – jak napisaliśmy już wyżej – przede wszystkim na na fundusz wsparcia kultury. Ten sam co ostatnio wypłacił zespołom Disco Polo dość spore kwoty , będzie można je wydawać także na promowanie polskiego dorobku kulturalnego oraz sportu, wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii oraz podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych.

Projekt bardzo szybko ma trafić do Rządowego Centrum Legislacji. Sejm mógłby się nim zająć nawet w marcu. Nowe rozwiązania weszłyby w życie w ciągu kilku miesięcy.

Podatek ma objąć też kina! Te kina, które od miesięcy stoją puste i które stoją na skraju upadłości. Zobaczymy jak będzie się rozwijał ten nowy pomysł , i jak to wpłynie na ceny gazet i biletów do kina. Ponadto będziemy obserwowali kto zyska z prowadzenia tego nowego >>podatku <<.

Pod prokuraturą rejonową Warszawa śródmieście odbyła się demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi.

W dniu 29.01.2021 r w Warszawie miał miejsce protest w ramach Strajku Kobiet , na tym proteście zatrzymano kilka osób. Część z nich wypuszczano odrazu lub po kilku godzinach , ale 3 osoby musiały czekać aż do niedzieli żeby przesłuchał ich prokurator.

W dniu 31.01.2021r od godziny 09:00 do godziny 14:00 pod prokuraturą odbyła się manifestacja wsparcia dla osób przesłuchiwanych po zatrzymaniach w dniach 28.01 i 29.01 2021 r , były to 3 osoby Agnieszka , Linus , Marcin . Na 2 osoby pod prokuraturą wraz z koleżankami i kolegami osób przesłuchiwanych oczekiwali rodzice tych osób , pomimo dość nie przyjemnych warunków atmosferycznych ( temperatura i śnieg ) wszyscy solidarnie oczekiwali na zwolnienie osób przez prokuratora który mimo niedzielnego poranka przesłuchiwał osoby.

Jedna z osób po opuszczeniu prokuratury poinformowała że ma być powołana grupa wsparcia dla rodzin i osób zatrzymanych , wsparcie będzie polegało na zapewnieniu opieki prawnej , psychologicznej i psychiatrycznej dla zatrzymanych i rodzin osób zatrzymanych.

Posłuchajmy co nam powiedziała jedna z zatrzymanych osób:

Około godziny 14:00 wszyscy zostali zwolnieni przez prokuratora i wraz z rodzinami udali się do domu.

Wsparcie dla protestujących pod prokuraturą w postaci ciepłej herbaty i przekąsek zapewniła grupa wolontariuszy z ekipy PROTESTEA ( oddolnej inicjatywy kilku osób ).

broń gładkolufowa-gaz-pałki policja w ten sposób wymuszała zamknięcie lokalu.

Tak dramatycznych zdarzeń jeszcze nie było w Rybniku. Pod klubem Face 2 Face doszło do starć policji z przeciwnikami zamknięcia lokalu. Policjanci uzbrojeni w pałki, gaz pieprzowy, broń hukową i gładkolufową ruszyli na protestujących.Jak możemy zobaczyć na zdjęciach przesłanych przez naszego reportera , Policja w Rybniku dość brutalnie podjęła interwencję w celu zamknięcia klubu.

Ponadto otrzymaliśmy filmik z wydarzeń w Rybniku.

solidarność z nawalnym pod ambasadą Rosji

30 Stycznia 2021 r , w Warszawie pod Ambasadą Rosji , odbyła się pikieta poparcia dla aresztowanego w Rosji Aleksieja Nawalnego . Udział wzięło kilkanaście osób , wśród uczestników był Pan Adam Michnik .

Wypowiedz Adama Michnika Pod Ambasadą Rosji
Wypowiedz jednej z uczestniczek pod Ambasadą Rosji

100 Dni od ogłoszenia decyzji trybunału. kobiety na ulicach polskich miast.

W Piątek 29.01.2021 r minęło 100 dni , od ogłoszenia decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej. Na ulice Warszawy i kilkunastu miast wyszło kilkanaście tysięcy ludzi.

Przypomnijmy że w dniu 28.01.2021 r , decyzja trybunału została opublikowana w Dzienniku Ustaw. W tym dniu w godzinach popołudniowych i nocnych Ogólnopolski Strajk Kobiet zebrał się pod Trybunałem . Ale Policja jak zwykle zorganizowała uczestnikom nie miłą niespodziankę i zorganizowała kocioł ( uniemożliwienie opuszczenia miejsca protestu ). Około godziny 03:00 nad ranem 29.01.2021 r ostatni uczestnicy mogli wrócić do domu.

Pomimo sytuacji na Alei Szucha w wieczór i noc z 28/29 Stycznia 2021r , uczestnicy znów spotkali się na Rondzie Dmowskiego ( zwanego też Rondem Praw Kobiet ) , i po małych przepychankach z Policją , udali się na Żoliborz pod dom Jarosława Kaczyńskiego , Policja kilka krotnie próbowała przerwać marsz , ale uczestnicy szukali dróg które nie były obstawione przez Policję.

Oprócz Warszawy odbyły się marsze w kilkunastu innych miastach Polski , w pewnym momencie dotarła informacja z Wrocławia , gdzie Policja po interwencji { według pierwszej informacji – zabiła jednego z uczestników protestu.} , jak potem się dowiedziała redakcja , ten mężczyzna stracił przytomność i po paru minutach został przewieziony radiowozem do jednego ze szpitali we Wrocławiu.

Jak możemy zobaczyć na filmiku który otrzymała redakcja sytuacja wyglądała dość poważnie .

Z informacji które posiada redakcja , osoba na filmiku znajduje się w szpitalu i jej stan jest stabilny . Redakcja wysłała zapytanie do Policji we Wrocławiu gdzie miało miejsce te zdarzenie. Oczekujemy na informację od rzecznika prasowego Policji we Wrocławiu.

Wieczór w Warszawie . 28.01.2021r /98 dzień protestów Strajku Kobiet.

‼️Na plakacie PRZYBITYM GWOŹDZIAMI do drzwi TK widnieje napis “Dziś Argentyna, jutro Polska”. Aktywiści XR za ten akt obywatelskiego nieposłuszeństwa zostali zabrani na komisariat i nie zostali jeszcze wypuszczeni.

Klementyna Suchanow razem z dwoma aktywistami XR przeszła wczoraj przez ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego i dokonała aktu cywilnego nieposłuszeństwa bez przemocy. Nasi rebelianci dalej przebywają na komisariacie! Od wczoraj w nocy czekamy na nich w Grodzisku Mazowieckim, nadal czekamy na ich wypuszczenie.

To LUDZIE cierpią, a nie drzwi! Kiedy policja broni mebli, my musimy bronić siebie nawzajem. Nigdy nie będziesz szła sama! Walczymy z toksycznym systemem. Kiedy łamane są prawa człowieka, naszym obowiązkiem jest BUNT!

Grozi im postępowanie w kierunku popełnienia przestępstwa za ten czyn. Przybijanie plakatu do drzwi to nie przestępstwo. Przestępstwo to skazywanie setek tysięcy ludzi na skutki kryzysu klimatycznego, na wojny i głód.

Wypowiadamy posłuszeństwo toksycznemu systemowi, który zabija. Otwarcie sprzeciwiamy się toksycznemu systemowi, który niszczy część natury, którą, choć często zapominamy, niezaprzeczalnie się czujemy i jesteśmy. Inne formy walki o zmianę zawiodły.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 Stycznia 2021 r obchodzony był po raz 16 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Miasto Stołeczne Warszawa w tym dniu wraz z Fundacją Shalom , zorganizowali obchody w Warszawie na Placu Umschlagplatz pod Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang. International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego.

Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną (100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał major Fiodor Krasawin). W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się w Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Publikacja Wyroku Trybunału – Protesty na Ulicach Polski. 27.01.2021 r

Początek Demonstracji 27.01.2021 r ul.Szucha Foto: Tomek Charkiewicz

》》Cyniczni Panowie uznali, że zamiast tłumaczyć się z chaosu w organizacji szczepień, zaniedbania zakupu odpowiedniej liczby szczepionek, braku panowania nad sytuacją w służbie zdrowia i dramatycznej sytuacji przedsiębiorców – wyprowadzą kobiety na ulice. Może uda się przykryć nieudolność rządzących? Nie drodzy Panowie, nie uda się. Już nie tylko kobiety wyprowadzacie na ulice, to cały naród ma dość. Skazywanie kobiet na cierpienia i decyzja o publikacji pseudo orzeczenia przez pseudo trybunał wbrew większości Polek i Polaków, to już nie jest cynizm polityczny. To świadome i wyrachowane działanie na szkodę Państwa.•Rafał Trzaskowski , profil na Facebooku •

Warszawa- Kraków- Katowice – Bydgoszcz.

Tysiące ludzi na ulicach , po komunikacie o tym że Trybunał Konstytucyjny opublikował orzeczenie do wyroku.

W międzyczasie Trybunał publikuje treść wyroku, ale osoby dowiadują się o tym fakcie dopiero po 2 h od zakończenia demonstracji.

DSC_1886

Ale też jest szybka decyzja , o zorganizowaniu w Piątek ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, do tego pomysłu przyłączają się też inni ( Przedsiębiorcy, Rolnicy , Hotelarze ) , na niektórych forach Facebook ludzie oddolnie organizują wyjazd do Warszawy.

Tym samym w Piątek w Warszawie może być kilkanaście tysięcy osób. W Polsce po publikacji przez Trybunał – najpierw stanowiska a potem samej ustawy , zaczyna wrzeć bardziej niż w zeszłym roku.

JAKIMOWICZ ROZKOPYWAŁ ŚWIEŻY ŻYDOWSKI GRÓB NA CMENTARZU i HANDLOWAŁ DZIEĆMI.

Z INFORMACJI KTÓRE POSIADA REDAKCJA JAKIMOWICZ ROZKOPYWAŁ ŚWIEŻY ŻYDOWSKI GRÓB NA CMENTARZU – ponadto handlował dziećmi dla pedofilii.

Gwiazdor TVP przyznał się, że postanowił zostać hieną cmentarną i w tym celu wraz z kolegami zaplanował popełnienie tego obrzydliwego przestępstwa na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej.

Mężczyźni zdecydowali, że rozkopią świeży żydowski grób, by dostać się do zmarłej osoby i okraść grób z cennych przedmiotów jakie spodziewali się tam znaleźć.

Jakimowicz poczynił przygotowania do tego przestępstwa – wchodził na cmentarz, prowadził obserwację i w końcu gdy odbył się jeden z pogrzebów wspólnie z innymi sprawcami rozpoczął rozgrzebywanie grobu.

Sprawcy nie dokończyli jednak zaplanowanej penetracji grobu, zostali bowiem nakryci na tym przestępstwie przez strażnika i spłoszeni.

To nie jedyne przestępcze czyny Jakimowicza, które wyszły na jaw w ostatnim czasie. Gwiazdor TVP przyznał się do handlu dziećmi przeznaczonymi do gwałcenia przez mężczyzn o skłonnościach pedofilskich. Sam kupił 12 letnią dziewczynkę, a potem oddał ją w ręce stręczycieli pozostawiając dziecko na pastwę losu.

– Większość komentarzy zostawianych przez pana Jakimowicza oraz prywatnych wiadomości, które wysyłał, brzmiała podobnie. Wygląda na to, że aktor ma obsesję na punkcie tego, kto jest prawdziwym mężczyzną, a kto nie jest. Jego ulubione określenia, kierowane do zupełnie przypadkowych osób „spotkanych” w mediach społecznościowych, to „ciota”, „cwel”, faja”. Ze wszystkich znieważonych, pięć osób zdecydowało się wejść na drogę prawną.

Źródło informacji : https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/?__cft__[0]=AZWOaQxFSPG98LQEg325DFjqgE8Re2FGq2B4eeJoA16fSe7WDB1i1zKR8DRnFkQRNGwuQnH4kRwd8mVbeQi9g_LACj3cdsAJjryCcOxoRvlfCItZZKM_IsoTm_y-6_PCQE7vmKE3vTwqUXyr68akPNb2&__tn__=-UC%2CP-R

Aleksiej Nawalny // Warszawa-Berlin- Moskwa. Tysiące Ludzi na ulicach.

Sobota, 23 stycznia 2021. Masowe protesty w ponad 40 miastach Federacji Rosyjskiej, w tym Petersburgu i Moskwie, w których udział wzięło ponad 100 tys. osób. Na ulicę rodaków wyprowadził zza krat opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny, którego Fundacja Walki z Korupcją cztery dni temu opublikowała film obnażający chciwość, skorumpowanie i kłamstwa władz. Film jak do tej pory obejrzało ponad 69 mln osób. To największe protesty w Rosji od czasów pierestrojki przełomu lat ’80 i ’90 XX wieku. Zatrzymano ponad 1800 osób.

Warszawa też solidaryzuje się z Nawalnym

W Warszawie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, zebrało się kilkanaście osób, które wyrażały swoje niezadowolenie z powodu zatrzymania Aleksieja Nawalnego.

W rozmowie z redakcją, przedstawicielka grupy Wolna Rosja w Polsce. Poinformowała że Nawalny przebywa w jednym z Zakładów Karnych w Moskwie, i ma zakaz kontaktu ze swoim mecenasem i nie otrzymuje korespondencji zewnątrz i nie może wysyłać listów. Ponadto ma zakaz kontaktów telefonicznych.

Stan zdrowia Nawalnego , jest w miarę dobry , poza oczami z którymi ma problem od momentu próby otrucia przez służby Rosyjskie. Informuje nas przedstawicielka Wolnej Rosji w Warszawie ( stowarzyszenie obywateli Federacji Rosyjskiej w Polsce)

Pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej miało miejsce też wydarzenie , około godziny 12:00 samotnie przyszedł Ivan Vyrypaev reżyser i dramaturg który mieszka w Polsce.

Z transparentem z hasłem „Rosjo, nie bój się wolności dla Nawalnego” , dramaturg, reżyser, laureat Paszportu „Polityki”, którego sztuki wystawiane były m.in. w Teatrze Powszechnym czy Teatrze Narodowym.

Z Profilu w mediach społecznościowych Ivan Vyrypaev

Обращаясь к тем, кто мне пишет в личку, что мол Ваня „помилуй: остановись”. Я не остановлюсь. Я считаю, что сегодня никто не имеет права, да, да вот просто повторяю – не имеет права молчать и не выступать со своей позицией открыто и громко. Если только вы действительно не поддерживаете Путинскую власть. Ну, тогда, конечно. Ваше дело. Но если вы, не поддерживаете весь этот кошмар, если вы за бокальчиком вина осуждаете это, если вы, думаете, что вы выскажитесь своими спектаклям или фильмами, делами. То, сегодня – этого варианта уже нет. Нужно, просто понять, что нет такого вариант, промолчать. Вы можете не быть такими категоричными как я. Можете просто скромно высказаться. Но каждый уважающий себя человек, не согласный с тем, что творится и желающий перемен, должен, подчеркну, должен выступить в поддержку Навального. Если только вы и правда не поддерживает всю эту Дьявольскую машину власти. Ну или риски так велики, что вам страшно. Понимаю. Страшно, может быть. Но как сказал, Алексей Навальный – не бойтесь собственного страха. [ Tłumaczenie redakcji: Zwracając się do tych, którzy piszą do mnie osobiście, mówią, że Wania „zmiłuj się: przestań”. Nie przestanę. Uważam, że dziś nikt nie ma prawa, tak, ale powtarzam – nie ma prawa milczeć i nie wypowiadać się otwarcie i głośno swoim stanowiskiem. Chyba że naprawdę popierasz rząd Putina. No cóż, oczywiście. Twój interes. Ale jeśli nie popieraj tego całego koszmaru, jeśli potępisz go przy lampce wina, jeśli myślisz, że będziesz mówić głośno swoimi sztukami lub filmami, czynami. Że dzisiaj – ta opcja już nie istnieje. Musisz tylko zrozumieć, że nie ma takiej opcji, aby milczeć. Możesz nie być tak kategoryczny jak ja. Możesz po prostu mówić skromnie. Ale każda szanująca się osoba, która nie zgadza się z tym, co się dzieje i chce zmienić, musi, podkreślam, wystąpić po stronie Nawalnego. Chyba że naprawdę wspierasz tę całą maszynę śmierci. Albo ryzyko jest tak duże, że się boisz. Widzę. Może przerażające. Ale jak powiedział Aleksiej Nawalny, nie bój się własnego strachu.

W Warszawie odbył się happening grupy Extinction Rebellion

Fakt, że w styczniu spadł śnieg, jak co roku spowodował, że niektórzy publicyści negują istnienie kryzysu klimatycznego. Aktywistów klimatycznych z Extinction Rebellion dopada w takich momentach bezsilność. Właśnie po to, aby edukować i zwracać uwagę na nadciągającą katastrofę klimatyczną, wychodzą na ulice.

Rok 2020 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów – powiedziała Basia, aktywistka Extinction Rebellion. – Naukowcy od lat biją na alarm, że stoimy w obliczu dramatycznych konsekwencji eksploatacji naszej planety. Tymczasem zainteresowanie problemem nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim władz, jest ciągle zbyt niskie. Jeśli nic z tym nie zrobimy, czekają nas kolejne kryzysy, kataklizmy i stopniowy rozpad społeczeństw – dodaje.

Już czas…

W roku 2020 pokazaliśmy, jak może wyglądać pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie. Pokazaliśmy performatywne działanie, muzykę i taniec na ulicy. Działaliśmy ogólnopolsko i lokalnie. Nie odpuszczaliśmy.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ciągłego działania i wywierania presji. Przygotujcie się na maraton. Już czas…

Z miłością i gniewem wybieramy drogę buntu.

W Sobotę 23.01.2021 r XR , na ulicach Warszawy .

Około godziny 12:00 w okolicach skrzyżowań ulic Piękna i Marszałkowska oraz Ronda Charles’a de Gaulle’a , grupa aktywistów z XR podjęła się przekazania społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych. W rozmowie z jedną z uczestniczek tego happeningu redakcja otrzymała informację o celu działania. Posłuchajmy sami co ma do powiedzenia uczestniczka .

śRODA 20 Stycznia Protest Kobiet . Brutalność policji

W dniu 20.01.2021 r W Warszawie i kilku miastach Polski , odbyły się protesty przeciwko brutalności Policji i pomysłowi wprowadzenia ustawy o nowej formie wystawiania mandatów ( tz. WINA + ), w Warszawie udział wzięło około 3.000 osób.

Protest rozpoczął się w okolicach Pl.Trzech Krzyży i ronda gen. Charles’a de Gaulle’a , skąd uczestnicy podeszli pod budynki Parlamentu ., Tu Policja po raz pierwszy próbowała już zatrzymać uczestników tej demonstracji , ale uczestnikom udało się ominąć Policję i udali się znów na rondo Charles’a de Gaulle’a a następnie na rondo Dmowskiego ( zwanego Rondem Praw Kobiet ) .

Policja na rondzie Dmowskiego , Gazuje uczestników i brutalnie zatrzymuje.

Na rondzie Dmowskiego Policja po dość krótkim czasie zaczęła używać siły oraz brutalnie zganiać uczestników na pobliskie chodniki , ponadto Policja użyła po raz kolejny gazu wobec uczestników protestu. W sumie około 30 osób miało udzieloną pomoc medyczną na skutek użycia przez Policję gazu. Zatrzymanych zostało w sumie 11 osób .

© ® Moment zatrzymania Bartosza Kramka Foto: Andrzej Woszczyński

Wśród zatrzymanych był Pan Bartosz Kramek , Prezes Zarządu Silk Road Biuro Analiz i Informacji Sp. z o.o.

Fundację Otwarty Dialog wspiera od 2010 r. Przewodniczący Rady Fundacji od 2012 r. Organizator misji obserwacji i wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w trakcie Euro Majdanu na przełomie 2013/14 r. Komentator radiowy i telewizyjny.

Na Wilczej pod komendą , Policja po raz drugi używa siły wobec uczestników demonstracji siły.

Pod komendą na Wilczej zebrała się dość spora grupa osób , która przyszła tu aby wyrazić swoją solidarność z osobami zatrzymanymi które były na komendzie. Po godzinie 23:20 Policja zebrała dość spore siły i po raz drugi użyła siły wobec tam zebranych osób , tłumacząc że zakłócają ciszę nocną i blokują jezdnię.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, wraz z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanną Machińską oraz Posłankami Klaudią Jachirą oraz Moniką Falej , dzięki interwencji przedstawicielom Parlamentu , Policja trochę złagodziła stosowane metody wobec osób zatrzymanych.

Posłanki Monika Falej i Klaudia Jachira
Poseł Michał Szczerba pod Komisariatem na Wilczej.

Ostatnia osoba opuściła komisariat po godzinie 02.00 w dniu 21.01.2021 r , po 9 godzinach pobytu na komisariacie.

KORONAWIRUS A GOSPODARKA. CYKL ARTYKUŁÓW O SYTUACJI W POLSCE.

Tym artykułem rozpoczynamy cykl związany z koronawirusem a wpływem na gospodarkę. W dzisiejszym materiale przedstawimy dwie branże , które są powiązane ze sobą. A mianowicie gastronomię i turystykę.

Obrazek Poglądowy z sieci Internet.

Gastronomia w okresie pandemii.

Gastronomia w Polsce liczy około ( placówki gastronomiczne 5 837 , bary 5 829 , inne punkty żywienia zbiorowego 6 583 ) . Przedsiębiorcy w branży gastronomicznej, jeśli jeszcze w niej są, muszą czuć się bardzo osamotnieni. Mają bowiem do czynienia z sytuacją znacznie trudniejszą niż w pierwszym lockdownie – wkrótce minie trzeci miesiąc zamknięcia lokali na czas nieokreślony i póki co nie widać realnego terminu ponownego otwarcia. Z drugiej strony, postulaty restauratorów do rządzących są permanentnie ignorowane, co prowadzi do tego, że przymusowe zamknięcie nie zostanie w najmniejszym stopniu zrekompensowane.

To, co może najbardziej irytować branżę, poza bezsilnością w rozmowach z rządem, jest rażąca niesprawiedliwość przyjmowanych rozwiązań . Znamienny był ciąg wydarzeń po ogłoszeniu przez rząd w piątek (6 listopada) wieczorem zamknięcia sklepów meblowych. Następnego dnia, w sobotę wiceminister MSWiA przepraszał, a już w poniedziałek minister rozwoju Jarosław Gowin, jako pierwsze tego dnia, miał zaplanowane z polecenia premiera spotkanie z branżą sklepów meblowych w celu wypracowania zasad sanitarnych dla ich ponownego otwarcia. Tymczasem restauracje pozostają zamknięte już od trzech miesięcy, bez horyzontu czasowego na ponowne otwarcie, ani jakichkolwiek instrumentów pomocowych.

O sytuacji branży gastronomicznej niech świadczy rozmowa którą redakcja przeprowadziła z jednym z restauratorów w Warszawie. Rozmowę przeprowadziliśmy w lokalu na Warszawskiej Pradze przy ulicy Francuskiej.

Jak Wyglądała sytuacja w Pana przypadku na początku ogłoszenia przez Rząd pandemii koronawirusa?

Na samym początku było nam bardzo ciężko , ale potem trochę zaczęliśmy sprzedawać na wynos i jakoś sytuacja się poprawiła , nawet otrzymaliśmy niewielką pomoc w ramach tak zwanych tarcz . Chociaż ta pomoc nie była wielka ale trochę nas wspomogła.

 • Jak Pan spogląda na projekt strajku przedsiębiorców , tak zwane ,,otwieraMY”?

Ja akurat wśród swoich znajomych nie mam osób które by się w jakiś sposób przyłączyły się do tego projektu . Ale prywatnie nie podzielam tego typu akcji , i sam nie planuję się przyłączyć do tej inicjatywy.

 • Z informacji które posiada redakcja , są plany na pewne zmiany i pozwolenie na otwarcie w reżimie sanitarnym restauracji , jak Pan widzi taką możliwość .

Już mieliśmy taką możliwość , i uważam że jest to dobry pomysł i oczekuję na propozycję ze strony rządowej , jeżeli chodzi o warunki otwarcia restauracji na jakiś sensownych warunkach ( jak to miało miejsce w zeszłym roku , na przełomie Czerwca i Lipca . ).

Obrazek poglądowy z Internetu.

Branża Turystyczna a pandemia.

W przypadku branży turystycznej sytuacja jest bardziej złożona . Bo tutaj mamy do czynienia z miejscami do noclegu ( Hotele-Hostele-kwatery prywatne – { według GUS w 2019 r było 11 251 obiektów } ) , muzeami { według GUS w 2019 r było 959 obiektów muzealnych w Polsce } , przewodnikami turystycznymi , pilotami wycieczek i gastronomią , transportem.

Jak możemy poczytać na różnych forach związanych z branżą turystyczną , sytuacja jest bardzo niepokojąca. Z informacji do których dotarła redakcja , od początku obowiązującego reżimu sanitarnego w wyniku zagrożenia przez COVID-19 z rynku zniknęło 305 obiektów noclegowych , 245 obiektów gastronomicznych , i kilkuset ludzi zajmujących się czy jako przewodnicy czy jako piloci wycieczek zrezygnowało z tego tupu działalności.

Posłuchajmy sami co mają do powiedzenia sami zainteresowani ( konferencja prasowa z dnia 19.01.2021 r o godzinie 10:00 )

Film z zasobów prywatnych : Andrzej Wnęk Pilot Wycieczek Poznań.

Dane które redakcja przytacza w artykule pochodzą z strony www Głównego Urzędu Statycznego ( https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start ).

Następny artykuł z tej Seri poświęcony będzie transportowi .

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Nakazało Policji śledzenie internetu i komunikatów o otwieraniu biznesów.

Z informacji które posiada redakcja Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego , wydał polecenie dla Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej , śledzenie sieci internetowej i kontrolę o komunikatach w których będzie mowa o otwieraniu Biznesów.

Jak informuje RCB , kary mają być nakładane obligatoryjnie na Właściciela Lokalu i osoby w danym momencie przebywające w danym lokalu, wysokość stawek mandatu są jeszcze redakcji nie znane. Od Poniedziałku 18.01.2021 r mają być zmasowane patrole Policji które będą miały za zadanie kontrolować otwarte lokale gastronomiczne i innych lokali .

Wiceminister Rozwoju Robert Tomanek

Bardzo łatwo zgłaszać postulaty , jeśli się nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie Polaków.Takie wymachiwanie szabelką może być groźne dla wszystkich. Jeżeli korzystają z pomocy Państwa w ramach tarcz antykryzysowych , to powinni ponieść konsekwencje tego buntu. Właśnie zastanawiamy się jak to ustalić i nałożyć kary za otwarcie lokali.

BAŁWAN ,,KACZKA” TERRORYSTĄ . ZAGROŻENIE DLA POMNIKA SMOLEŃSKIEGO.

w dniu 12.01.2021 r w godzinach wczesnowieczornych , grupa młodych ludzi w ramach happeningu , ulepiła bałwana w kształcie kaczki. Nic by nie było by w tym nadzwyczajnego czy ciekawego , ale próba ustawienia dzieła przy pomniku Smoleńskim zakończyła się interwencją Policji.

Funkcjonariusze Policji stwierdzili że dzieło stwarza zagrożenie terrorystyczne dla pomnika, i zażądali zabrania dzieła z okolic pomnika. Jak można usłyszeć na filmiku , funkcjonariusz Policji był bardzo stanowczy w swojej narracji i przekonany że ma pełną słuszność w tym co mówi.

Autor zastrzegł sobie anonimowość.
Autor zastrzegł sobie anonimowość.

Paweł Adamowicz 13.01 2019. Rocznica Zamachu

Zamach na Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza

Zamach na prezydenta Gdańska dokonany 13 stycznia 2019 na Targu Węglowym w Gdańsku podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.W dniu zamachu Paweł Adamowicz uczestniczył w uroczystościach charytatywnych związanych z 27. finałem WOŚP. Gdy przebywał na scenie, został trzykrotnie raniony nożem przez napastnika. Zmarł 14.01.2019 po południu wskutek odniesionych obrażeń.

Magdalena Adamowicz – Żona Zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańsk

Wierzę, że życzenia Pawła byłyby dwa. Po pierwsze, by Jerzy Owsiak mimo tych tragicznych wydarzeń dalej był prezesem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po drugie, byśmy kontynuowali jego dzieło, jakim jest stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska” – ma do spełnienia 50 apolitycznych celów, jest pro obywatelskie, działa dla mieszkańców. Stąd prośba rodziny, by na sobotni pogrzeb nie przynosić kwiatów i zniczy, ale by wesprzeć bliskie mężowi organizacje. Wolontariusze z puszkami będą w kościele i przed kościołem. Taka jest moja wola i wiem, że taka byłaby wola mojego męża.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Sprawca zabójstwa przebywa w areszcie. Dotychczas prokuratura nie zdołała doprowadzić do procesu sądowego. Jako RPO wskazywałem na wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące działań prokuratury wobec Pawła Adamowicza. Obecnie widzimy „opieszałość w zakresie wyjaśnienia okoliczności zabójstwa”. „Nie chcę podważać kompetencji śledczych prokuratury. Apeluję jedynie o konsekwencję w działaniu i możliwie pilne doprowadzenie tej sprawy do etapu sądowego”. Nie uległy zmianie sprzyjające temu polityczne i społeczne mechanizmy – dalej produkują nienawiść, wyszukują nowe cele, urządzają kolejne polowania z nagonką. Znamienne jest pod tym względem zachowanie mediów publicznych, których politykę ‚zaszczuwania wiele osób wiązało z wydarzeniami gdańskimi.

Wiece, marsze i spotkania przeciwko przemocy

W następnym dniu po zamachu na gdańskim Długim Targu odbył się wiec, początkowo planowany jako forma sprzeciwu wobec nienawiści i przemocy, lecz po śmierci Pawła Adamowicza zamieniony w zgromadzenie mające na celu jego upamiętnienie. Według relacji PAP w wiecu tym uczestniczyło około 16 tysięcy ludzi, a wśród nich byli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz były prezydent Polski Lech Wałęsa. Podobne wiece odbyły się także w innych polskich miastach.

Tego samego dnia w bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku odbyło się żałobne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli religii i wyznań obecnych w Gdańsku, a podczas ekumenicznego spotkania noworocznego w Centrum Luterańskim w Warszawie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej wystosowały apel o przerwanie spirali nienawiści. 16 stycznia w wielu miastach Polski odbyły się zgromadzenia upamiętniające Pawła Adamowicza.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

14 stycznia Jerzy Owsiak ogłosił, że rezygnuje z pełnionego dotychczas stanowiska prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, motywując swoją decyzję oskarżeniami o ponoszenie przez fundację i jego samego odpowiedzialności za śmierć prezydenta Gdańska (chociaż sam nie uważał tych oskarżeń za zasadne). Jako bezpośrednią przyczynę rezygnacji Owsiak podał przy tym rosnącą falę nienawiści skierowanej przeciwko jego osobie. 19 stycznia, po otrzymanych głosach wsparcia, powrócił do kierowania fundacją.

Film z Kanału na YouTube- Anna Anna .

Paweł Adamowicz pełnił urząd prezydenta Gdańska od ponad 20 lat. Był nie tylko politykiem
i samorządowcem, ale też prawnikiem i społecznikiem. Cechowała go otwartość, często się spotykał z mieszkańcami m.in. podczas wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Z samym Gdańskiem był związany emocjonalnie. To tu się urodził i wychował.
Gdańsk – obok rodziny – zawsze był dla Pawła Adamowicza na pierwszym miejscu. Choć, gdyby wziąć miarę czasu jaką poświęcał, to dla Gdańska miał go zawsze najwięcej. Pracował od rana do nocy. Poświęcał weekendy i przerywał urlopy – których właściwie nie miał – aby zająć się sprawami mieszkańców.
Paweł Adamowicz trwale odmienił to piękne miasto, jakim jest Gdańsk. Zawsze marzył
o Gdańsku otwartym, solidarnym i obywatelskim. Często podkreślał, witając gości zagranicznych, że Gdańsk to miasto wolności i solidarności.
Skromny, ciepły, empatyczny, życzliwy, wrażliwy na niedolę bliźniego.
Wspaniały ojciec, mąż, brat i syn.
Będzie Go bardzo, bardzo brakowało ….
Za swoją pracę i zaangażowanie zapłacił najwyższą cenę…..
Łączę się w bólu ze wszystkimi, dla których Prezydent Paweł Adamowicz był bliski ….
Żegnaj Prezydencie . W sercach ludzi i swoich bliskich pozostaniesz na zawsze. { wpis z jednego z kanałów YouTube }

Warszawa działa . 10.01-11.01 2021 r

Warszawa po okresie świąteczno-noworocznym , wraca na drogę protestów i próby zmiany rządu zjednoczonej prawicy. Natomiast obóz rządzący znów się rozpędza i planuje kilka znaczących zmian w prawodawstwie Polskim.

Niedziela 10.01.2021 r jak co miesiąc na Placu Piłsudskiego , Lotna Brygada Opozycji próbowała poprzez swój performance zwrócić uwagę społeczeństwu uwagę na problem obchodów związanych z katastrofą samolotu rządowego w smoleńsku 10.04.2010 r ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku ) , oraz zwrócić uwagę rządowi że nie jest mile widziany przez część społeczeństwa.

Natomiast w Poniedziałek 11.01.2021 r , młodzież związana z kilkoma grupami opozycji zorganizowała jak co tydzień , mobilne blokowanie miasta przez niewielką grupkę osób ( pisaliśmy o tym : https://glosnews.media/2021/01/05/poniedzialkowa-ruchoma-blokada-miasta/ ) . Tym razem początkiem całej akcji był Pl Piłsudskiego w Warszawie , gdzie jest ustawiony pomnik Smoleński . Uczestnicy tym razem skupili się na centrum miasta.

Okolice Pl.Grzybowskiego Foto: Tomasz Charkiewicz

W pewnym momencie Policja zamknęła metro ( drugą linię metra ) , aby utrudnić przemieszczanie się osób które brały udział w blokadzie skrzyżowań w centrum miasta. Uczestnicy po kilkukrotnym chwilowym wstrzymaniu ruchu w kilku miejscach , udali się na Pl.Konstytucji.

Policja kontra uczestnicy.Karetka na Pl.Konstytucji , aresztowania.

W pewnym momencie uczestnicy próbowali zablokować ruch w okolicach Pl.Konstytucji , ale Policja rozbiła uczestników na dwie mniejsze grupy i rozpoczęła dość intensywnie zmuszać uczestników do rozejścia się. W pewnym momencie jedna z uczestniczek zemdlała ( dane zastrzeżone na prośbę zainteresowanej ), dzięki obecności ratowników medycznych z grupy Stołeczni Samarytanie ( https://www.facebook.com/stolecznisamarytanie/ ) , którzy od jakiegoś czasu razem z Fundacją Ratownictwo Motocyklowe Polska ( http://www.ratownictwomotocyklowe.pl/ ) bezpłatnie i bezinteresownie zabezpieczają wszelkie protesty na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Dzięki szybkiej pomocy medycznej i profesjonalizmu udało się pomóc dziewczynie , która o własnych siłach udała się do domu.

Pl.Konstytucji. Medycy z Warszawskich Samarytan udzielają pierwszej pomocy Foto:Tomasz Charkiewicz

Razem z uczestnikami była też grupa wsparcia która nosi nazwę Protestea ( https://www.facebook.com/Protestea ) , która to grupa zawsze jest tam gdzie są jacyś uczestnicy protestów i zawsze wspierają ciepłym napojem i czymś do zjedzenia.

jedna z osób Protestea Foto: Tomasz Charkiewicz
Solidarność Naszą Bronią . Solidarnościowe zgromadzenie pod komisariatem.

Zatrzymaną osobą na Pl. Konstytucji okazała się Babcia Kasia , znana z różnych protestów starsza kobieta która od początku protestów aktywnie udziela się na każdym wydarzeniu które ma miejsce w Warszawie. Uczestnicy Poniedziałkowego wydarzenia zebrali się pod komisariatem w oczekiwaniu na zwolnienie Babci Kasi z komisariatu.

Rusza Proces Sądowy w sprawie ,,Tęczowej Matce Boskiej”

13 stycznia w Sądzie Rejonowym w Płocku odbędzie się pierwsza rozprawa aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu Karnego). Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności.

27 kwietnia 2019 roku Anna, Elżbieta i Joanna, protestując przeciwko homofobicznej instalacji w kościele św. Dominika w Płocku, rozwiesiły w jego okolicy (na słupach, znakach, ławkach, na parafialnej tablicy ogłoszeń) wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą w kolorach tęczy, symbolizujących społeczność osób LGBTQ+ na całym świecie. Sprawa stała się głośna, gdy 6 maja 2019 r. policja, celem znalezienia naklejek z w/w grafiką, przeprowadziła rewizję w warszawskim mieszkaniu Elżbiety, zarekwirowała jej sprzęt elektroniczny i przewiozła ją do płockiego aresztu. O postępach w sprawie na bieżąco raportował ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński. 

Sprawa odbiła się głośnym echem na całym świecie, głos zabrały liczne organizacje broniące praw człowieka: Amnesty International, Freemuse, Front Line Defenders, Human Rights Watch, ILGA-Europe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii.

KALENDARIUM WYDARZEŃ :

20.04.2019 – w mediach społecznościowych pojawia się informacja o instalacji, jaka pojawiła się w kościele św. Dominika w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Przedstawia ona tradycyjny Grób Pański, którego ściany składają się pudełka symbolizujące poszczególne grzechy. Obok egoizmu, nienawiści czy zdrady, pojawiają się tam „gender” oraz „LGBT”.

 • 20.04.2019 – do kościoła przychodzą płoccy aktywiści, którzy wtykają między pudełka tęczowe chorągiewki i kartkę z napisem „63 proc. młodzieży LGBT myśli o samobójstwie. Dlaczego uczycie nienawiści i przykładacie do tego rękę?”. Ksiądz podarł je, zabrał telefon aktywiście i uciekł do zakrystii. Oddał go dopiero po przyjeździe policji, jednak bez karty SIM ani karty pamięci. Postępowanie w sprawie kradzieży telefonu przez ks. Tadeusza Łebkowskiego zostało umorzone.
 • 26-27.04.2019 – w centrum Płocka (na słupach, znakach, ławkach, na parafialnej tablicy ogłoszeń) aktywistki rozwiesiły grafiki [1] wyrażające sprzeciw wobec homofobii, hipokryzji i przemocy seksualnej w kościele katolickim oraz listy nazwisk biskupów ukrywających sprawców czynów pedofilnych. Na starych chodnikach i przeznaczonych do rozbiórki budynkach napisały sprejem „boże chroń tęczę” i „god save the queer”.
 •  27.04.2019 – w Płocku ma miejsce pikieta w obronie proboszcza Łebkowskiego, na której obecna jest Kaja Godek; działaczka na swoim Twitterze informuje o plakatach z tęczową Maryją, które nazywa „profanacją”.
 •  30.04.2019 – pojawia się pierwszy wywiad z aktywistkami, które wyjaśniają motywy swojego działania: „Nie zgadzamy się na indoktrynowanie w kierunku nienawiści i segregacji. Sposób, w jaki księża katoliccy przedstawiają i tłumaczą świat, nie jest wewnętrzną sprawą kościoła, gdy dotyczy i dotyka nie tylko jego wyznawców. To, co się stało w płockim kościele nie jest też wewnętrzną sprawą Płocka, bo dzieje się w Polsce i na nią promieniuje”.
 •  06.05.2019 – kilka minut po godzinie 6 rano do mieszkania Elżbiety w Warszawie puka policja; podczas przeszukania mieszkania i samochodu rekwirują wszystkie nośniki elektroniczne, w tym dyskietki. Zabierają także wszystkie naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej z tęczą. Policja przewozi ją na komisariat w Płocku, gdzie zostaje poddana rewizji osobistej.
 • 9.05.2019 – Anna i Joanna dobrowolnie stawiają się na płockiej komendzie; jedna z nich zarzut usłyszy tego samego dnia, druga – rok później.
 • 8.07.2019 – Sąd Rejonowy w Płocku orzeka, że zatrzymanie Elżbiety P. było niezasadne
 • 1.07.2020 – Prokuratura Rejonowa w Płocku informuje o postawieniu aktywistkom zarzutów z art. 196 KK.
 •  13.01.2021 – pierwsza rozprawa aktywistek w Sądzie Rejonowym w Płocku

Warszawskie Aktywistki Wolnościowe

dlaczego przeprowadziłyśmy w Płocku akcję z Matką Boską Równościową ? tęczową Maryję, którą nakleiłyśmy na mury i chodniki w okolicy świątyni św. Dominika, ma być wyrazem sprzeciwu wobec stygmatyzacji ludzi nieheteronormatywnych przez kler. „Liczymy się z tym, że zmobilizowana przez ministra Brudzińskiego policja nas odnajdzie” –wspominają Aktywistki.

Z listu Aktywistek.

„Nie zgadzamy się na indoktrynowanie w kierunku nienawiści i segregacji. Sposób, w jaki księża katoliccy przedstawiają i tłumaczą świat, nie jest wewnętrzną sprawą kościoła, gdy dotyczy i dotyka nie tylko jego wyznawców. To, co się stało w płockim kościele nie jest też wewnętrzną sprawą Płocka, bo dzieje się w Polsce i na nią promieniuje. Choć nie mieszkamy w tym mieście, mamy prawo zajmować stanowisko i podejmować akcje również na tym terenie”

CZWARTKOWY SPACER-PROTEST Z BABCIĄ KASIĄ.

W czwartek jak co tydzień od godziny 18:00 , rozpoczął się spacer-protest Babci Kasi. Udział wzięło kilka osób , zaprzyjaźnionych z Babcią Kasią . Oprócz uczestników byli jak zwykle osoby związane z Tea Protest które za każdym razem serwują ciepłą herbatę dla uczestników wszelkich protestów czy wydarzeń w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy foto relację z tego wydarzenia , fotografię wykonał Tomasz Charkiewicz. Podczas wydarzenia była zatrzymana 1 osoba ze względu na brak dokumentu tożsamości ( jak twierdzi Policja ) .

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY-29 FINAŁ . JEDNOROŻEC I BABCIA KASIA.

Jurek Owsiak-Vlog Jurka.

W swoim programie Jerzy Owsiak wspomina nam znane osoby z protestów na ulicach Warszawy. Jednorożca( Gleb Bartoń ) , oraz Babcię Kasię ( Katarzyna Konstantin ) . Obie osoby przekazały na licytacje gadżety które kojarzą się z tymi osobami. Na filmiku można posłuchać od 57 min 35 sekundy , jak Jurek wspomina w jaki sposób Jednorożec poinformował o przekazaniu swojego stroju na aukcję WOŚP.

31.01.2021 r odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy

Dedykowany laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy . Zbiórka w tym momencie planowana jest w podobny do
wcześniejszych lat sposób, tj. z wykorzystaniem puszek kwestarskich. Ze względu na pandemię Fundacja WOŚP
wprowadza nowe rozwiązania i wspiera lokalne Sztaby m.in. wyposażając je w środki ochrony osobistej.

Przy przygotowaniu zabezpieczenia Finału pomocną rękę podała również zaprzyjaźniona firma Play, która zapewni kolejną partię maseczek dla wolontariuszy oraz darmowy dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina, dzięki której o dowolnej porze, przez 24/7, będzie można lokalizować wolontariuszy w trosce o ich bezpieczeństwo.
Wsparcie dla Sztabów organizujących 29. Finał, to również rozwiązania organizacyjne. Jedno z nich przygotowali twórcy aplikacji Booksy, która na co dzień służy do rezerwacji wizyt. Z pomocą aplikacji wolontariusze będą się mogli umówić na spotkanie ze Sztabem – by sprawnie odebrać pakiet wolontariusza lub zdać puszkę. W aplikacji pojawi się specjalna kategoria dla Sztabów, za pośrednictwem której wolontariusze umówią się na wizytę online w
konkretnym terminie, w związku z czym nie będą musieli gromadzić się w oczekiwaniu na swoją kolejkę.

❤️ Grupa CIECH przekaże 250 tys. najwyższej jakości maseczek ochronnych na potrzeby organizacji #wosp2021.

❤️ Zapewnią one bezpieczeństwo organizatorom, a także 120 tysiącom wolontariuszy, którzy jak co roku wesprą tę wyjątkową akcję charytatywną w całym kraju.

Originally tweeted by WOŚP (@fundacjawosp) on 5 stycznia 2021.

Skarbonki on-line Dzięki współpracy MasterCard z Fundacją już od początku grudnia kwestować
można na rzecz WOŚP on-line poprzez specjalne e Skarbonki.

Jerzy Owsiak

Siłą naszej akcji zawsze byli, są i będą wolontariusze. To ich ciężka praca pozwala nam co roku grać coraz głośniej. W tym roku bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia i elektronicznych narzędzi, które ułatwią im zbiórkę funduszy w obecnej sytuacji. Dzięki MasterCard już od kilku lat dysponujemy rozwiązaniami na miarę
cyfrowych czasów. Dołączajcie do nas, wspólnie grajmy podczas tegorocznego ‘Finału z głową’! Ja
już założyłem swoją e Skarbonkę: eskarbonka.wosp.org.pl/jurekowsiak

Dzięki współpracy MasterCard z Fundacją już od początku grudnia kwestować można na rzecz WOŚP on-line poprzez specjalne e Skarbonki. Dzięki nim wolontariusze zbierają datki nie tylko do puszki czy używając terminali
płatniczych, ale także do elektronicznej skarbonki, udostępniając specjalny link, np. na swoich profilach w mediach społecznościowych. Taki sposób kwestowania pozwala poszerzyć grono darczyńców, którzy usłyszą o akcji i
przyłączą się do niej z dowolnego miejsca na świecie. W tym roku nowością są e Skarbonki, zakładane przez firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów
biznesowych bez konieczności rejestrowania sztabu. e Skarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszami i przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

POLICJA PRZED WIDMEM BANKRUCTWA.

Stało się to, Zarówno mandaty, jak i wnioski o ukaranie karą finansową do sanepidu, które wystawiali poszczególni policjanci w czasie epidemii, okazują się być nie tylko bezprawne, ale i naruszające konstytucję.

Eksperci twierdzą, że można żądać 10 tysięcy złotych, a jeśli wskutek wniosku do sanepidu ten nałożył karę finansową i przeprowadził egzekucję skarbową to można w powództwie żądać nawet 20 tysięcy złotych. W rezultacie prawie każda osoba która została ukarana na podstawie rozporządzenia, a nie ustawy, mandatem lub wnioskiem do sanepidu, przez jakiegokolwiek policjanta może teraz tego konkretnego policjanta pozwać o naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym mandatem i wnioskiem.

Perspektywa, że poszczególni policjanci mogą za każdy wystawiony mandat i wniosek do sanepidu płacić z własnej kieszeni po 10 tysięcy złotych każdemu, kto wygra z nimi w Sądzie spowodowała blady strach wśród funkcjonariuszy, którzy byli przekonani, że odpowiedzialność za bezprawne mandaty i wnioski do sanepidu w razie czego poniesie tylko Skarb Państwa. Tak przynajmniej twierdzą nasi anonimowi informatorzy. Inni twierdzą, że policjanci lekceważą ryzyko i czekają na pierwsze wyroki nakazujące im płacić z prywatnego majątku odszkodowania.

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk

mandat i wniosek do sanepidu to indywidualna decyzja poszczególnych funkcjonariuszy. To nie formacja decyduje czy wystawić mandat, albo czy skierować wniosek o ukaranie, a konkretny policjant.Chcielibyśmy wprowadzić mechanizm, by każdorazowo w przypadku odmowy przyjęcia mandatu był kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej, Co więcej, celem takiej polityki jest fakt, by te dolegliwości były naprawdę odczuwalne.

To poszczególni Sędziowie będą oceniać czy tłumaczenia się poszczególnych policjantów “ja tylko wykonywałem rozkazy” zwolni ich z prywatnej odpowiedzialności. Być może funkcjonariusze, aby za wszelką cenę uchronić się przed wyrokiem nakazującym im z prywatnego majątku płacić odszkodowanie czy zadośćuczynienia bezprawnie ukaranym na ich wniosek będą “sypać” swoich przełożonych.

Kiedy można pozwać policjanta?

Dopiero wtedy kiedy Sąd oddali jego wniosek o ukaranie mandatem. Sądy zazwyczaj w uzasadnieniach tych wyroków szczegółowo opisują bezprawność mandatu i na tej podstawie można pozwać każdego funkcjonariusza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej kwota 10 tysięcy złotych zdaje się być najbardziej popularna.

Jeśli dodatkowo na wniosek tego policjanta, czyli na podstawie jego notatki z przebiegu interwencji, sanepid nałożył karę pieniężną i przeprowadził jej egzekucję zanim zakończył się proces odwołania od decyzji sanepidu, to wtedy policjanta można pozwać o wyższą kwotę. Warunkiem jednak jest uzyskanie prawomocnego unieważnienia decyzji sanepidu, która powstała na podstawie notatki tego policjanta.

Poniedziałkowa Ruchoma Blokada Miasta

W Poniedziałek 04.01.2021 r w Warszawie odbyło się nietypowe wydarzenie związane częściowo z Strajkiem Kobiet , a zarazem z Szaloną Alternatywą.

Około godziny 18:00 zebrała się grupa osób która wpadła na pomysł , aby po okresie świąteczno- noworocznym przypomnieć Warszawie że trwa Strajk Kobiet. Miejscem które wybrali sobie było skrzyżowanie ulic Świętokrzyska-Nowy Świat. Ale Policja uniemożliwiła przeprowadzenie akcji.

Więc osoby postanowiły że w tym wypadku będzie to bardziej spontaniczne i bez określania miejsca , po paru minutach osoby przeniosły się na skrzyżowanie ulic Świętokrzyska- Marszałkowska , gdzie przy zapalonym zielonym świetle weszły na ulicę , próbując zostać i zablokować ruch pojazdów. Ale niestety policja zgromadziła większe siły i rozpoczęła zatrzymywanie i spisywanie uczestników blokady.

Po parunastu minutach część grupy postanowiła że przeniesie się w inne miejsce , wybrano miejsce przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie- Bracka , gdzie po chwili też byli już funkcjonariusze Policji. Po nie udanej próbie uczestnicy wybrali punkt ponownie przy skrzyżowaniu Świętokrzyska-Marszałkowska, ale już tam też czekali Policjanci .

Więc grupa postanowiła wybrać się na przejażdżkę po mieście , wybrano w ostatnim momencie Żoliborz i ulicę Mickiewicza, gdzie ma swoje mieszkanie poseł Kaczyński. Grupa po przybyciu pod adres Wicepremiera, posła Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła małą pikietę i przez głośniki wyrażać swoje niezadowolenie wobec rządu PiS i samego Kaczyńskiego. Po około 20 minutach grupa udała się ponownie do centrum Warszawy.

Następnym przystankiem była Kolumna Zygmunta i plac przed zamkiem królewskim , po kilku minutach , postanowiono udać się w kierunku skrzyżowania ulic Świętokrzyska-Nowy Świat , tym razem już w asyście Policji uczestnicy przeszli pod siedzibę Prezydenta , a potem udali się w kierunku skrzyżowania, przy kościele na Nowym Świecie grupa postanowiła że wykorzysta sytuację i wejdzie na schody które prowadzą do wejścia na teren kościoła.

Ale tam niestety po paru minutach doszło do szarpaniny i wymiany zdań z proboszczem parafii i przedstawicielami ortodoksyjnej grupy obrońców kościoła Katolickiego, Interweniowała Policja.

Po wyjaśnieniu sprawy uczestnicy przeszli na skrzyżowanie ulic Świętokrzyska-Nowy Świat , gdzie po paru minutach rozeszli się do swoich domów. Cała akcja trwała 4 h od 18:00 do 22:00.

Sami uczestnicy jak i osoby które miały okazję obserwować te wydarzenie zgodnie twierdzą że był to dość ciekawy i fajnie przeprowadzony plan wyrażenia swojego niezadowolenia . Pomysłodawcy zapowiadają że będzie miało to miejsce co tydzień w Poniedziałki i będzie miało różną formę .

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE GODZINY POLICYJNEJ. OBYWATELE RP A NOC SYLWESTROWA

W dniu 31.12.2020 r około godziny 18:00 Obywatele RP , oraz osoby które nie zgadzały się na ogłoszenie przez Kancelarię Premiera godziny Policyjnej od dnia 31.12.2020 r od godziny 19:00 do dnia 01.01.2021 r do godziny 06:00 . Rozpoczęli obywatelską pikietę sprzeciwu.

Foto: Tomek Charkiewicz – Głos News .

W okolicach ronda gen. Charles’a de Gaulle’a’ udział wzięło około 30 osób będących związanych z ruchem Obywatele RP, wśród uczestników można było zauważyć liderów ruchu Panów Cezarego Pawła Kasprzaka i Wojciecha Kinasiewicza. Pomimo dość niskiej temperatury powietrza , uczestnicy pikiety postanowili przeprowadzić 2,5 godzinną demonstrację sprzeciwu wobec decyzji rządu o wprowadzeniu godziny policyjnej.

Ale niestety Policja w pewnym momencie otoczyła uczestników protestu kordonem i postanowiła że każdy kto będzie chciał wyjść będzie legitymowany . Na co uczestnicy wyrazili swoją dezaprobatę na pomysł Policji, i postanowili że będą aż do skutku ( rezygnacji przez policję legitymowania ), lub aż do godziny 06:00 w dniu 01.01.2021 r ( kiedy to według rządu miała się zakończyć godzina policyjna ).

Foto Tomasz Charkiewicz-Głos News

Co chwilę Policjanci próbowali na różny sposób zmusić uczestników pikiety do rozejścia się , ale wszystkie próby kończyły się fiaskiem i policjanci nie mieli pomysłu wobec uczestników protestu. Około godziny 00:30 01.01.2021 r do uczestników przybył mecenas Marek Malecki , który współpracuje z Obywatelami RP od jakiegoś czasu , pomimo nocy sylwestrowej Mecenas pozostawił rodzinę i przyjechał do uczestników protestu.

Mecenas Marek Malecki w rozmowie z Andrzej Woszczyński po ogłoszeniu decyzji o rozejściu się uczestników pikiety. Foto: Tomasz Charkiewicz-Głos News

Po rozmowie z uczestnikami i funkcjonariuszami Policji , mecenas zakomunikował że wszyscy mogą ( o ile mają taką ochotę) rozejść się do domów bez konsekwencji ze strony Policji). Po około 20 minutach uczestnicy zaczęli się rozchodzić do swoich domów. Cała pikieta Obywateli RP trwała w sumie 7 godzin , i wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili że miała sens i jest małe zwycięstwo w walce z rządem .

Wojciech Kinasiewicz po decyzji Policji że uczestnicy są wolni Foto: Tomasz Charkiewicz Głos News

Rozmowa z Molą , Dziewczyną z Wilczej.

W dniu 09.12.2020 r W Warszawie odbył się Strajk Generalny Uczniów i Studentów , przeciwko pomysłom i planom Ministerstwa Edukacji , kierowanego przez Ministra Przemysława Czarnka. Oraz „Spaceru dla przyszłości”dotyczącej ochrony środowiska i klimatu.

Mola Opowiada Nam Historię z 09.12.2020 r

Na wilczej byłam razem z innymi osobami byliśmy tam po zatrzymaniu naszych koleżanek i kolegów , podczas wydarzeń pod Kancelarią Premiera . Na wilczej odbyło się tak zwane ,, demo solidarność” które odbywa się zawsze pod każdym komisariatem gdzie są osoby zatrzymane przez Policję. W tym dniu wznoszone były okrzyki >> Nie będziesz szła sama << >> Solidarność Naszą Bronią << .

Foto Tomek Charkiewicz – Głos News.

Po godzinie 22:00 w momencie kiedy media odeszli spod komendy , policja zaczęła zastraszać osoby które były pod komendą w oczekiwaniu na osoby zatrzymane w komisariacie ( Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Wilcza 21, 00-544 Warszawa ), policjant podszedł do mnie i w pewnym momencie zostałam przyduszona, gdy funkcjonariusz zaczął ciągnąć mnie za szalik, chwycił mnie za rękę , w ten sposób że w pewnym momencie poczułam ból , w ten sposób zostałam doprowadzona do radiowozu ( w asyście 4 funkcjonariuszy policji ) , w radiowozie zabrano mi telefon i odmówiono pomocy medycznej , pomimo że ratownicy z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe i Samarytanie Warszawscy byli dosłownie kilka metrów od radiowozu w którym byłam.

Zauważyłam otwarte okno od strony kierowcy i poprosiłam aby zawołał medyków którzy stali na przeciwko radiowozu po drugiej stronie , zauważyłam że funkcjonariusz nie reaguję więc postanowiłam sama zawołać o pomoc , ale funkcjonariusz zamknął okno. Tłumaczyłam, że ręka bardzo mnie boli, ale nie robiło to na policjantach żadnego wrażenia. Spotkało się to tylko i wyłącznie z ich śmiechem W pewnym momencie zostałam poinformowała że pogotowie zostało wezwane ( pomimo że nie słyszałam aby taki komunikat był zgłoszony przez radiotelefon policjanta ) , w pewnym momencie do radiowozu wszedła funkcjonariuszka Policji , twierdząca że jest w celu udzielenia mi pomocy medycznej , złapała mnie za nadgarstek i stwierdziła że nic mi nie jest.

Policjant, który złamał jej rękę, był świadom tego, że przesadził. Wrzucił ją bowiem do radiowozu, a potem uciekł, aby nie zdradzać swoich danych podczas legitymowania. Tą czynność wykonał później już inny funkcjonariusz. Po około 45 minutach, gdy znalazł się wreszcie funkcjonariusz, który zechciał mnie wylegitymować oraz gdy na miejsce przybyła prawniczka oraz Poseł Michał Szczerba, zostałam wyrzucona z radiowozu na ulicę .

Poseł Michał Szczerba zawiózł mnie do szpitala , gdzie lekarze stwierdzili złamanie ręki w 4 miejscach oraz zagrożenie dla nerwów które odpowiadają za sprawność ręki. Operacja kosztowała mnie 20.000 zł , na operację musiałam się zapożyczyć u rodziny i znajomych. Obecnie mam codziennie rehabilitację , przewidywania powrotu do pełnej sprawności ręki określa się na rok intensywnej trapi i rehabilitacji .

10.12.2020 r Twitter Posła Szczerby

KTO SPROWADZIŁ SZCZEPIONKI DO POLSKI?

Z informacji które posiada redakcja , szczepionki sprowadzone do kraju nie były zamawiane przez Rząd Polski ani żadną osobę która występowała w imieniu Polski. Więc kto? i na jakiej zasadzie sprowadził te szczepionki do kraju?

Przytaczamy oryginalną korespondencję którą otrzymaliśmy .Szanowny Panie,
w podsumowaniu rozmowy telefonicznej informuję, że omawiany transport został zrealizowany zgodnie ze zleceniem transportowym, przy dołożeniu przez przewoźnika należytej staranności i z zachowaniem obowiązujących przepisów. Proszę o zaniechanie przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat zrealizowanego transportu oraz firmy SL Express. Mając na uwadze stosowaną przez Pana narrację (chociażby odwołanie do osoby Pana posła Sasina) wnioskuje, że przygotowywany artykuł ma podłoże polityczne w sytuacji, gdy stroną umowy realizowanej przez mojego Mocodawcę nie był rząd polski. Informuję, iż w przypadku opublikowania nieprawdziwych informacji na temat mojego Mocodawcy podejmę stosowne kroki prawne.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Horoszko
Radca Prawny
==============
Szanowny Panie,
żądane przez Pana dokumenty nie stanowią „informacji publicznej” w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5.04.2012 roku o dostępie do informacji publicznej. Jak zgodnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie zakresem spraw publicznych nie są objęte informacje o charakterze prywatnym, a zwłaszcza cywilnym (vide wyr. NSA ośrodek zamiejscowy w Katowicach z 7.8.2002 r.,II SA/Ka 939/02), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej objęte są również umowy cywilnoprawne zawierane przez organy władzy publicznej oraz osoby pełniące funkcje publiczne, gdy dotyczą spraw publicznych.
Jak wskazałam w rozmowie telefonicznej oraz wcześniejszej wiadomości stroną umowy przewozowej nie był jakikolwiek organ władzy publicznej ani jakakolwiek osoba pełniąca funkcje publiczne, stąd informacje dotyczące tej umowy nie mogą być uznane za „informacje publiczne”. Żądane przez Pana dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 14.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i objęte są klauzulą poufności, co wyłącza możliwości ich pozyskania na postawie art. 4 Prawa prasowego.
W związku z powyższym nie znajduję uzasadnienia prawnego by uczynić zadość Pana żądaniu. Oficjalne stanowisko firmy SL Express zostało wyrażone w zdaniu pierwszym wcześniejszej wiadomości.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Horoszko
Radca Prawny

Minister Zdrowia czy Agencja Rezerw Strategicznych? kto zrobił prywatę za pieniądze Unii?

Jak wynika z powyższego pisma , żaden minister ani nikt z rządu nie byli stroną zamawiającą szczepionki do Polski. Wynika że zrobił to ktoś prywatnie na swoje nazwisko. I teraz rząd chwali się że sprowadził szczepionki. My nadal nie wiemy kto i na jakich zasadach sprowadził te szczepionki do kraju.

Za stroną http://www.gov.pl

Blisko 10 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 ma trafić do Polski 26 grudnia. Pierwsze szczepienia personelu medycznego z tzw. grupy 0 zostaną przeprowadzone w ponad 70 szpitalach węzłowych. Dziś jedną z takich placówek – szpital MSWiA w Warszawie odwiedzili Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk.– Przed nami Święta Bożego Narodzenia. W drugim dniu Świąt przyjadą do Polski pierwsze szczepionki – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze szczepienia zostaną przeprowadzone w 73 szpitalach węzłowych, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach. – W 2021 r. musimy zwalczyć wirusa po to, żeby normalnie żyć. Tutaj, w szpitalu MSWiA w Warszawie już za kilka dni zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent – dodał premier.W ramach pierwszej dostawy Polska otrzyma blisko 10 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19.  18 szpitali otrzyma od 150 do 900 dawek, inne, wytypowane do szczepienia w pierwszej turze szpitale – po 75 dawek. Pierwsza dostawa dotrze już do kraju 26 grudnia.

– Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek – co pozwoli zaczepić do końca stycznia ok. 750 tys. pacjentów – informował podczas konferencji w szpitalu szef KPRM Michał Dworczyk.
Szczepionka jest dobrowolna, ale gorąco zachęcamy do tego, żeby ona stała się tym prawdziwym przełomem dla zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego wszystkich ludzi oraz przełomem w życiu gospodarczym. Im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ale my pytamy się, kto zamawiał ? kto płaci? kto odpowiada w razie komplikacji? Jak wynika z przytoczonego pisma na początku artykułu , nikt z rządu tego nie zrobił. A więc znowu przekręt z kasą i naszym zdrowiem? A może znów jakiś kuzyn któregoś ministra ?.

Będziemy wracali do tematu jak otrzymamy więcej informacji , oraz odpowiedź na nurtujące nas pytania..

Symbolika Strajku Kobiet.Historia i Współczesność

Grzmot, jedno z najbardziej efektownych zjawisk natury, jest symbolem sądu, kary, a także nowego początku.

Grzmot to efekt akustyczny towarzyszący piorunom. Donośny, potężniejszy od innych występujących w naturze dźwięków, nagłość zjawiska, a niejednokrotnie dokonane przy tej okazji zniszczenia powodują, że należy do efektownych i zarazem wzbudzających trwogę zjawisk natury. Człowiek pierwotny nie mógł wyjaśnić tego zjawiska w racjonalny sposób, wyjaśniał więc je w sposób mityczny, a ponieważ na to niezrozumiałe i zarazem groźne zjawisko nie miał żadnego wpływu, posługiwał się nawet magią, by mu zaradzić. W miarę rozwoju wiedzy przyrodniczej grzmot był stopniowo odmitologizowywany, a jego rola pomniejszana. Niemniej wyjaśnienia mityczne zależały nie tylko od stopnia rozwoju wiedzy przyrodniczej, ale także od wyobraźni religijnej człowieka, od środowiska naturalnego i warunków klimatycznych (częstotliwość burz atmosferycznych największa jest w tropikalnej strefie klimatycznej, a najmniejsza na dalekiej północy).

Historyczne Wykorzystanie grafiki pioruna.

Stanowisko Naukowców w sprawie symbolu wykorzystywanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet ( Czerwony Piorun ).https://stanowiskohistoriasztuki.wordpress.com/ . Jak możemy przeczytać w tym stanowisku , symbol jest błędnie kojarzony z symboliką faszystowskich Niemiec > Wiązanie go z symboliką faszystowską jest zaś albo świadomą manipulacją, obliczoną na niewiedzę odbiorców, albo przejawem głębokiej ignorancji.<

Rzymianie utożsamiali je z „boskim ogniem” Jowisza — boga nieba i piorunów. Słowianie zaś z gromowładnym Perunem (zwanym także Pierunem lub Pieronem), Bałtowie z analogicznym bóstwem — Perkunem, a nordyccy poganie z Thorem (dobrze znanym wszystkim miłośnikom komiksów Marvela). Pioruny początkowo łączono wyłącznie ze sferą sacrum i utożsamiano z przejawem boskości i czymś „nie z tego świata”. Pojęcie to zostało „sprofanowane” dopiero w XV wieku, kiedy w średniowiecznej polszczyźnie upowszechniło się zapożyczone od ludów germańskich powiedzenie:”Niech to szlag trafi!„. Staroniemieckie słowo Schlag (wcześniej slac lub slages) oznaczało dosłownie „cios lub uderzenie” i dało początek wyrazowi Donnerschlag, czyli piorun lub błyskawica.

Do ogólnej świadomości symbol błyskawicy przeniknął także jako znak ostrzegawczy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem (czego pokłosiem są proste grafiki np. na tablicach informacyjnych w miejscach, w których istnieje ryzyko porażenia prądem).

Po dojściu do władzy NSDAP jednym z piewców idei o okultystycznych źródłach nazizmu był austriacki pisarz i astrolog Guido von List, uznawany za twórcę tzw. ariozofii, czyli rasistowskiej doktryny głoszącej wyższość rasy aryjskiej nad pozostałymi ludami (z tego powodu niebieskoocy blondyni — główni przedstawiciele tej grupy — mieli być predysponowani do dominacji nad całym światem). Guido von List należał do tajnego Towarzystwa Thule, którego członkowie uznawali, że prehistoryczną siedzibą dawnych Germanów była odwołująca się do nazwy stowarzyszenia kraina Thule (utożsamiana m.in. z Atlantydą, którą umiejscawiano w okolicach Nowej Szwabii na Antarktydzie). W przywróceniu dawnej świetności zaginionej cywilizacji pomóc miało wykorzystanie magicznego pisma używanego od czasów Wikingów, czyli run.List posłużył się istniejącym od wieków alfabetem runicznym do stworzenia własnej symboliki, w której runa „Sig” (zapisywana w formie przypominającego błyskawicę znaku ᛋ i odpowiadająca literze „s”) w celach propagandowych została utożsamiona ze słowem „Sieg”, które w dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza zwycięstwo.

 • czarna parasolka – symbol czarnych marszy. Inspiracją były  polskie sufrażystki, które walcząc o prawa kobiet na początku XX wieku miały stukać parasolkami w drzwi domu Józefa Piłsudskiego. 
 • wieszak – druciany wieszak to międzynarodowy symbol nawiązujący do nielegalnych aborcji. To właśnie tego typu przedmiotami były dokonywane zabiegi w aborcyjnym podziemiu, narażając życie i zdrowie kobiet. 

Walczymy z COVID-19? Czy tylko Udajemy!!

Cały czas rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa na świecie. Epidemia zaczęła się w Chinach, ale przybywa pacjentów w innych regionach. Chcemy pokazać jak wygląda walka z pandemią w różnych regionach świata.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 trwa. W Polsce zachorowało już 1 249 079 osoby, zmarło 26 992, a wyzdrowiało 984 683 osób.

Cały czas rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa na świecie. Epidemia zaczęła się w Chinach, ale przybywa pacjentów w innych regionach. Chcemy pokazać jak wygląda walka z pandemią w różnych regionach świata.

Europa a Koronawirus.

Na bazie danych z różnych krajów europejskich pokażemy jak wygląda walka z koronawirusem w Europie i na Świecie. Zaczynamy od Europy , jako przykłady wybraliśmy tak zwane państwa średniej wielkości .

 • Belgia – 11.460.000 obywateli ~ testów wykonanych 568.881 co daje 4.96% Populacji kraju.
 • Portugalia- 10.280.000 obywateli ~ testów wykonanych 509.367 co daje 4.95% Populacji kraju.
 • Czechy- 10.690.000 obywateli ~ testów wykonanych 330.175 co daje 3.08% Populacji kraju.
 • Polska – 37.970.000 obywateli~ testów wykonanych 182.714 co daje 0.48% Populacji kraju.

Sytuacja w szpitalach gdzie znajdują się osoby u których przebieg choroby jest bardziej ciężki , i potrzebują opieki medycznej .

 • Belgia 2.000 miejsc w szpitalach , co stanowi 0.017% populacji kraju.
 • Portugalia 4.300 miejsc w szpitalach , co stanowi 0.041% populacji kraju.
 • Czechy 10.000 miejsc w szpitalach , co stanowi 0.093% populacji kraju.
 • Polska 14700 miejsc w szpitalach , co stanowi 0.038% populacji kraju.

Jak można zauważyć w europie różnie bywa na froncie walki z COVID-19 , w zależności od podjętej strategi przez poszczególne rządy i wiedzy osób które podjęły się walki z tym wirusem. W dalszej części artykułu przyjrzymy się Azji , Ameryce, Afryce. Bo na poszczególnych kontynentach i krajach bywa dość ciekawie jeżeli chodzi o sposób walki z śmiertelnym wirusem.

Azja i Afryka na froncie z koronawirusem.

W Azji są kraje, którym udało się nie dopuścić do żywiołowego rozwoju epidemii. Na przykład w Tajlandii epidemia ma umiarkowany przebieg, ponieważ ten kraj stosunkowo wcześnie zdecydował się na wprowadzenie szeregu ograniczeń, które zahamowały rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w pobliskim Wietnamie, gdzie nie odnotowano żadnych zgonów, a w maju dzięki pozytywnym rezultatom w zwalczaniu epidemii uczniowie w całym kraju zaczęli wracać do klas po trzymiesięcznym zamknięciu szkół na początku lutego, kiedy w Wietnamie zgłoszono pierwsze przypadki COVID-19. Przez długi czas nie było potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Azji Środkowej, co wzbudziło różne spekulacje.

Jednak póki co pesymistyczne wizje nie sprawdzają się. Szybka analiza liczby zachorowań w krajach europejskich i afrykańskich prowadzi do zdumiewających wniosków. W Afryce nie tylko nie ma więcej zachorowań niż w Europie, ale jest ich nawet 3 razy mniej, a przez ostatnie cztery tygodnie zanotowano przeciętnie 14 proc. spadek tygodniowej liczby zakażeń.

Najpoważniej sytuacja wygląda w RPA gdzie na COVID-19 zmarło dotąd prawie 15 000 osób. Cała reszta Afryki jednak ma statystyki śmiertelności lepsze niż Polska. Jakby tego było, w wielu krajach afrykańskich liczba zgonów na COVID-19 wciąż jest niższa niż 100.

SŁUŻBY RATOWNICZO-GAŚNICZE POD SEJMEM.RZECZNIK PRASOWY SEJMU MILCZY.

W Dniu 22 Grudnia 2020 r , około godziny 18:00 pod budynki Parlamentu RP , podjechały jednostki Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego ( 4 wozy straży , 5 wozów pogotowia).

Mimo powiadomienia jednego z parlamentarzystów o tej sytuacji , oraz zwrócenia się do kancelarii sejmu nadal nie mamy odpowiedzi na nasze pytania o całą sytuację.

Jak widać na załączonym filmiku , sytuacja nie była raczej szkoleniem a raczej normalną akcją ratunkową. https://drive.google.com/file/d/1Irk0hFwo_rKydLmAXfjaaQpho77cLLgw/view?usp=sharing

Redakcja nadal oczekuje na informację od rzecznika prasowego PSP i Sejmu o całym wydarzeniu. Jeżeli tylko otrzymamy informację , niezwłocznie poinformujemy szanownych czytelników .

Polskie Święta. Godzina Policyjna i Szczepienia

Jest decyzja rządu w sprawie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Ponadto podjęto wstępną decyzję w sprawie szczepień i osób które zostaną zaszczepione.

Jak podają źródła zbliżone do Ministerstwa Zdrowia , Adam Niedzielski poinformował że osoby które zostaną zaszczepione , mogą być zwolnione z ograniczeń obowiązujących dla osób które nie będą zaszczepione. Oraz że będą przedłużone obostrzenia wynikłe z COVID-19.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje , że osoby które zostaną zaszczepione będą zwolnione z limitów spotkań i nie będą obejmowane kwarantanną .

Od 31 Grudnia 2020 r od godziny 19:00 do 01 Stycznia 2021 r do godziny 06:00 Zakaz przemieszczania się.

Osoby które pracują będą zwolnione z zakazu , ponadto rzecznik rządu przypomina o innych ograniczeniach obowiązujących od jakiegoś czasu , a w okresie świąteczno-noworocznym będą bardziej przestrzegane te obostrzenia , i Policja i Straż Miejska została zobowiązana do dokładniejszego sprawdzania zakazów i ograniczeń .

A chodzi dokładnie o 1- Zakaz poruszania się osób niepełnoletnich w godzinach 6-16 od poniedziałku do piątku bez dorosłych osób , 2- godziny seniora w sklepach , 3- Ilość osób w komunikacji zbiorowej 4- Ilość osób na zgromadzeniach do 5 osób.

Wywiad z Dawidem.Prawda o działaniach Policji na protestach.

Dawid ma 17 lat i był jednym z uczestników demonstracji w ramach Strajku Kobiet 18 Listopada 2020 r w Warszawie. Była to środa kiedy to Liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zaplanowały blokadę budynków Parlamentu .

Dawid wraz z innymi uczestnikami protestu udał się na ulice Warszawy aby wyrazić swoje niezadowolenie wobec obecnemu systemowi władzy sprawowanej przez PiS.W pewnym momencie grupa w której był Dawid znalazła się trochę dalej od głównej grupy protestu. W tym momencie część uczestników oraz sam Dawid wznosili okrzyki znane już z wcześniejszych protestów w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Jak sam Dawid mówi , policja w pewnym momencie zaczęła dość nerwowo reagować na okrzyki które wznosili uczestnicy protestu.

Słowa Dawida , z udzielonego wywiadu dla naszego tytułu

Policja od początku była nastawiona na zatrzymywanie osób które brały udział w tym proteście.

Z przekazów medialnych wiemy już że w tym dniu, po raz pierwszy Policja użyła do działań przeciwko demonstrantom swój specjalny odział zwany BOA ( Biuro Operacji Antyterrorystycznych ).

Ale dajmy głos samemu dawidowi , posłuchajmy co powiedział nam podczas wywiadu.

Dawid Opowiada:

W pewnym momencie policjanci rzucili się na mnie , przewrócili mnie na ziemię i ręce związali plastikowymi kajdankami,,trytkami” . Potem mnie przeszukali i zabrali mi telefon i inne rzeczy które miałem w tym momencie przy sobie.Podczas przeszukiwania nie powiedziano mi za co zostałem zatrzymany , ani jaki był powód takiego zachowania funkcjonariuszy Policji.Żaden z funkcjonariuszy nie przedstawił się pomimo mojej prośby oraz świadków zdarzenia.Na komisariacie nie wyraźnie mi powiedziano za co zostałem zatrzymany, nie umożliwili mi kontaktu z pomocą prawną , jak rodzice dowiedzieli się na którym komisariacie jestem to funkcjonariusze poinformowali rodziców że nie mogą mnie odebrać i że i tak zostanę na noc na komisariacie. Podczas pobytu na komisariacie Policjanci raczej zachowywali się normalnie >> pozwolili mi korzystać z toalety i dali wodę< <, chociaż też było widać po nich że nie za bardzo są nastawieni pozytywnie do mnie , ze względu na to że byłem uczestnikiem protestu.
W dniu 18 Grudnia 2020 r , kiedy Dawid szedł na spotkanie z naszą redakcją zatrzymał go patrol Policji , w okolicach Pałacu Kultury i Nauki.Pod pretekstem sprawdzenia czy jest nie poszukiwany, Dawid w tym dniu miał maseczkę z piorunem ( znak Strajku Kobiet ).

Podejrzewamy że była to zwykła próba zastraszenia wobec osoby która ma założoną maseczkę ze znakiem Strajku Kobiet. Dawid zadzwonił do nas z informacją że został zatrzymany i jest legitymowany przez patrol policji , niezwłocznie udaliśmy się w te miejsce aby pomóc Dawidowi i się dowiedzieć o faktycznej podstawie legitymowania.

Zmarł Senator Maciej Grubski

Maciej Grubski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Maciej Tomasz Grubski (ur. 20 sierpnia1968 w Łodzi, zm. 17 grudnia2020 – polski polityk i samorządowiec, senator VII, VIII i IX kadencji.

W 1989 ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi, odbył także studia licencjackie z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Wyczynowo uprawiał zapasy, znajdował się w kadrze Polski. Pełnił funkcję dyrektora Domów Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, następnie pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

W 1993 przystąpił do Unii Demokratycznej, a w 1994 znalazł się w szeregach Unii Wolności. W latach 1994–1998 zasiadał w Radzie Miejskiej w Łodzi w klubie radnych Nowa Łódź, będącym reprezentacją Unii Wolności. W 1999 wstąpił do Akcji Wyborczej Solidarność. Ponownie był radnym miejskim od 2006 do 2007 z ramienia Platformy Obywatelskiej. Zajmował w tym okresie stanowisko przewodniczącego rady miejskiej, w łódzkim samorządzie koordynował sprawy związane ze sportem.

Kierował zarządem PO w Łodzi. W wyborach parlamentarnych w 2007 w okręgu łódzkim został wybrany na senatora VII kadencji Senatu RP z wynikiem 146 688 głosów. Był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. W wyborach parlamentarnych w 2011 został ponownie wybrany do Senatu (VIII kadencji) jako kandydat Komitetu Wyborczego PO. W 2015 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, otrzymując 72 276 głosów.

W grudniu 2017 z Prokuratury Krajowej wystosowano wniosek o uchylenie immunitetu politykowi w związku z zamiarem przedstawienia mu czterech zarzutów, m.in. dotyczących przekroczenia uprawnień oraz podania nieprawdy w jego oświadczeniach majątkowych. Senator zrzekł się sam immunitetu, nie przyznał się do zarzuconych mu czynów . We wrześniu 2018 został zawieszony w prawach członka PO po udzieleniu wywiadu dla rosyjskiego portalu prowadzonego przez agencję informacyjną Sputnik, w którym pozytywnie wypowiadał się na temat Władimira Putina; w reakcji polityk zapowiedział wystąpienie z Platformy Obywatelskiej. Rezygnację z członkostwa w partii i klubie senatorskim PO złożył 10 września 2018, stając się senatorem niezrzeszonym. Nie wystartował w kolejnych wyborach w 2019.

Zmarł w grudniu 2020 na skutek COVID-19 w okresie światowej pandemii tej choroby.

Rząd rozważa wprowadzenie nowych restrykcji.

Zaraz po świętach rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń związanych z poruszaniem się po Kraju.

Branża hotelarska nie tylko nie ma co liczyć na złagodzenie restrykcji w okresie świąteczno-noworocznym. Musi się liczyć z ich zaostrzeniem. Rząd rozważa bowiem wprowadzenie nowych obostrzeń

Jak podają źródła zbliżone do kancelarii premiera , obostrzenia miały by objąć Hotele i Handel. Miały być zmienione zasady podróży służbowych , zasad zakupów. Zmiany jak twierdzi rząd są związane z Narodowym Planem Szczepień COVID_19 , chociaż nie ma jakiś konkretów związanych z tymi planami.

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego szef rządu zapewniał, że plan będzie odnosił się do tego, jak dzisiaj zamrożone branże mogłyby funkcjonować. Plan ma obowiązywać do lutego.Stąd też pomysł, by wprowadzić jeszcze szersze ograniczenia. W przypadku hoteli rząd chce sprawić, że przestaniemy jeździć na wczasy udając wyjazd służbowy. Możliwe jest albo zakazanie takich służbowych wyjazdów, albo nawet całkowite zamknięcie hoteli.

Policja wzywa Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Prezydent Rafał Trzaskowski otrzymał wezwanie na komisariat Policji , jak możemy przeczytać na wezwaniu Prezydent został wezwany na 21.12.2020 r do komisariatu przy ulicy Zakroczymskiej .
Foto z profilu Prezydenta Rafała Trzaskowskiego .

Jak możemy przeczytać na profilu Prezydenta , częściowo wyjaśnia nam sytuację która była powodem wezwania na komisariat Policji .

70 Rocznica Wydarzeń na Wybrzeżu .12-22 Grudnia 1970 r.

Do pierwszych zajść doszło już w sobotę 12 grudnia 1970 r. Po ogłoszeniu przez media informacji o rażącym wzroście cen artykułów spożywczych wprowadzonym przez Radę Ministrów. Ludzie zbierali się na wiecach i domagali się cofnięcia tej decyzji, a także wysuwali inne postulaty m.in. zdymisjonowania odpowiedzialnych za nią decydentów.

W poniedziałek 14 grudnia gdańscy stoczniowcy odmówili rozpoczęcia pracy, a następnie przemaszerowali pod pobliski Komitet Wojewódzki PZPR, gdzie żądali rezygnacji z podwyżek. Popołudniem robotników wsparli studenci Akademii Medycznej i Politechniki Gdańskiej. Protestowało kilkanaście tysięcy osób. Doszło do ostrych starć z milicją, kilkaset osób zostało aresztowanych. Walki w Gdańsku trwały do późnego wieczora.

Następnego dnia do akcji protestacyjnej przyłączyli się robotnicy innych trójmiejskich zakładów, a także z Elbląga, Słupska i Szczecina. Powołany został komitet strajkowy. Jego członkowie opracowali postulaty, przede wszystkim o charakterze finansowym. Nocą zostali jednak aresztowani. Natomiast Warszawie od rana obradował, pod przewodnictwem I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki, sztab kryzysowy. Gomułka zgodził się na użycie broni palnej. W rejon Trójmiasta zaczęto ściągać oddziały pancerne i zmotoryzowane. W Gdańsku protestujący przemaszerowali przed lokalną siedzibę partii, ale zostali tam zablokowani przez siły rządowe. Doszło do zaciętych walk ulicznych, a wieczorem do podpalenia budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Pojawiły się pierwsze ofiary śmiertelne, m.in. jeden z robotników został rozjechany przez czołg. W nocy z 15 na 16 grudnia wojsko obsadziło ważniejsze punkty w Gdańsku oraz zablokowało stocznię i port.

W środę 16 grudnia do strajku przyłączyły się kolejne zakłady Wybrzeża, a wojsko otoczyło Stocznię Gdyńską. W Gdańsku przez cały dzień trwały manifestacje.

Najtragiczniejszy był 17 grudnia, który przeszedł do historii jako „Czarny czwartek”. Od godz. 5:00 na przystanku Gdynia Stocznia zaczęli wysiadać pierwsi robotnicy. Wkrótce w jego okolicy zgromadziło się ponad 3 tys. osób. Drogę do stoczni zagradzała im kolumna czołgów, żołnierze i milicja. Około 6:00 siły rządowe otworzyły ogień. Zginęło 11 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Masakra zapoczątkowała całodniowe walki uliczne w Gdyni, w czasie których komunistyczne służby mundurowe zastosowały pojazdy pancerne i śmigłowce, a śmierć poniosło kolejnych siedmiu manifestantów. Równocześnie starcia trwały w Szczecinie, gdy do strajku dołączyli się stoczniowcy. Tam również doszło do masakry – protestujący zostali ostrzelani po podpaleniu siedziby KW PZPR. Zabitych zostało 16 osób.

W kolejnych dniach protesty objęły część zakładów w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Nysie i Oświęcimiu. Manifestacje odbywały się także w Krakowie i Wałbrzychu. Na Wybrzeżu strajki dogasały – stocznie zostały zablokowane przez wojsko i milicję, w miastach wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę milicyjną.

Pacyfikacja robotniczego protestu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. kosztowała życie 45 osób. Prawie 1 200 osób zostało rannych, a około 3 tys. zostało zatrzymanych. Doszło też do przesilenia na szczytach władzy w kraju. W rezultacie Władysław Gomułka został odsunięty, ale ani on ani żaden z jego współpracowników nie poniósł nigdy żadnej odpowiedzialności karnej za śmierć robotników.

Poniedziałek 14 grudnia

 W poniedziałek robotnicy ogromnego zakładu przemysłowego – Stoczni Gdańskiej im. Lenina odmówili podjęcia pracy i wielotysięczny tłum przed południem udał się pod pobliską siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Zażądali spotkania z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a od dyrektora stoczni Stanisława Żaczka podjęcia negocjacji w sprawie cofnięcia podwyżek, ich postulaty nie zostały jednak spełnione. Tego dnia doszło też do pierwszych starć ulicznych z Milicją Obywatelską.

Wtorek 15 grudnia

 W tym dniu ogłoszono strajk powszechny; przyłączyły się do niego inne gdańskie przedsiębiorstwa, robotnicy ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz pracownicy elbląskiego Zamechu. W skład pierwszego komitetu strajkowego weszli: Zbigniew Jarosz (przewodniczący), Jerzy Górski (zastępca przewodniczącego), Stanisław Oziębło, Ryszard Podhajski, Kazimierz Szołoch, Lech Wałęsa i Zofia Zejser. Żądano m.in. uwolnienia aresztowanych wcześniej działaczy. Robotnicy kontynuowali marsz i przemieszczając się pod budynek KW PZPR na wcześniej zapowiedziany wiec, napotkali oddziały MO. Władze, nie chcąc dopuścić demonstrantów pod budynek partii, podjęły decyzję o użyciu pałek i innych środków obronnych (w tym gazu łzawiącego). W efekcie doszło do walk ulicznych i starć z MO, a w końcu, późnym wieczorem 15 grudnia, do podpalenia budynku KW PZPR w Gdańsku. Ogłoszono strajk okupacyjny. Wojsko i milicja zablokowały porty i stocznie. 

Środa 16 grudnia

Strajk rozszerzył się na kolejne zakłady na Wybrzeżu. Stocznia Gdańska została otoczona przez wojsko. Ludzie, którzy próbowali się do stoczni zbliżyć, byli brutalnie bici. W Szczecinie telewizja poinformowała o wydarzeniach w Gdańsku. Nazwała je chuligaństwem.

Czarny czwartek 17 grudnia

Władze zdecydowały się wykorzystać wojsko. W wyniku starć wiele osób po obu stronach zostało poszkodowanych. Rano, na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia, oddziały Milicji Obywatelskiej i wojska ostrzelały tłum pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej. Według ustaleń prokuratury śmierć poniosło 10 osób . W centrum Gdyni uformowano pochód z biało-czerwonymi flagami, który ruszył ulicami 10 Lutego i Marchlewskiego w kierunku przystanku Gdynia-Stocznia, gdzie starł się z wojskiem. Pochód zebrał się ponownie na ul. Czerwonych Kosynierów i ruszył do centrum Gdyni. Na czele pochodu niesiono na drzwiach ciało zabitego młodego mężczyzny (Zbyszka Godlewskiego), za nim niesiono pomazane krwią narodowe flagi. Pochód ten doszedł do urzędu miejskiego przy ulicy Świętojańskiej, gdzie doszło do kolejnych starć. W tym pochodzie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zawodów i grup społecznych. Na ulicach Słupska i Elbląga trwały demonstracje. Do strajkujących włączyli się pracownicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, którzy razem z wieloma tysiącami ludzi demonstrowali w mieście, a wobec których wojsko i milicja użyły siły, kiedy protestujący podpalili gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Śmierć poniosło 16 osób, w tym wiele młodzieży oraz osoby przypadkowo znajdujące się przy terenie protestu, a potem już walk. Jednocześnie służby publiczne zaczęły stopniowo tłumić strajki i demonstracje na Wybrzeżu. 

Gdynia, 17.12.1970. Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu – robotnicy Stoczni Gdyńskiej niosą na drzwiach ciało Zbigniewa Godlewskiego, zastrzelonego podczas zamieszek w rejonie stacji kolejki podmiejskiej Gdynia Stocznia.

Piątek 18 grudnia

Podobnie jak wcześniej Stocznia Gdańska, została otoczona przez wojsko stocznia w Szczecinie. W Elblągu zdecydowano się na użycie siły, co zaowocowało starciami z demonstrantami. Do miast północnej Polski przyłączyły się Białystok, Nysa, Oświęcim, Warszawa i Wrocław, gdzie zorganizowano nowe strajki. Miały one mniejszą skalę i były krótkotrwałe, w przeciwieństwie do tych z Gdańska, Gdyni czy Szczecina.

Sobota 19 grudnia

W sobotę trwał już tylko strajk w Szczecinie (przywódcą był Mieczysław Dopierała), który dobiegł końca 22 grudnia. Stocznie i porty Gdańska i Gdyni nie pracowały. We wszystkich objętych zamieszkami miastach Wybrzeża obowiązywały stan wyjątkowy i godzina milicyjna.

13 Grudnia 1981-2020.Niedziela po 39 latach. Protest w rocznicę Stanu Wojennego.

W niedzielę 13 grudnia 2020 r o godzinie 12:00 , w Warszawie na rondzie Dmowskiego, rozpoczął się wiec osób które są zdenerwowane formą prowadzenia polityki przez zjednoczoną prawicę ( PiS ,Solidarna Polska, Polska Razem ).

Foto: Tomek Charkiewicz .

13 Grudnia 1981 r Niedziela -Trochę Historii.

Foto: materiały historyczne PAP.

12 grudnia ok. północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.

10 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w Akcji „Jodła”, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa.

13 12 2016 ŚWIDNIK UL FABRYCZNA ZAKŁADY LOTNICZE 35 ROCZNICA WPROWADZENIA STAN WOJENNY N/Z REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA SZTURM ZOMO NA BRAMĘ ZAKŁADU FOT: MACIEJ KACZANOWSKI / DZIENNIK WSCHODNI

Kilkadziesiąt minut przed północą (ok. 22:30) rozpoczęła się Akcja „Azalia”, mająca na celu opanowanie i wyłączenie obiektów teletransmisyjnych i central telefonicznych. Do 451 obiektów w całym kraju wkroczyły uzbrojone oddziały, sformowane z 700 funkcjonariuszy SB i MO, 3000 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz innych jednostek wojskowych MSW, a także 1200 żołnierzy oddelegowanych przez wojsko. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji. Już 14 grudnia rezerwiści powołani do jednostek milicji otrzymali broń, z zastrzeżeniem, że wydawanie amunicji należeć będzie do decyzji komendantów wojewódzkich MO. Broń wydawano zmobilizowanym członkom ORMO, a także emerytom oraz rencistom SB i MO, zorganizowanym w grupach samoobrony.

13 Grudnia 2020 r Niedziela , Warszawa godzina 12:00

Na rondzie zebrało się około 20.000 ludzi ,pod wspólnym Hasłem : Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko! Jego organizatorzy przywieźli ze sobą prezenty dla prezydenta i premiera. – To są prezenty – niespodzianki. Myślę, że spodobają się i Państwu, i mieszkańcom Polski, i tym obdarowanym. One będą na nasze możliwości i myślę, że pokażą jaki jest nasz stosunek do tego, co dzisiaj dzieje się w naszym kraju – mówi Zygarski.

Foto:Andrzej Woszczyński

Grupa ruszyła w kierunku ul.Mickiewicza na Żoliborzu , trasa była trochę prowadzona dość nietypowo ze względu na próby blokowania przez policję trasy przemarszu.

Policja zaczęła reagować, początkowo dość tradycyjne, ale potem rozpoczęła wobec osób które się zebrały stosować już znane z innych wydarzeń swoje metody zastraszenia, dzisiaj znów były osoby związane z Policyjną grupą BOA.

%d blogerów lubi to: